kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7847 E., 2004/1264 K.

DEVRİKTEN EMVAL ELDE ETMEK

KAÇAK EMVAL BULUNDURMAK

SUÇ KASTI

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
3.C E Z A D A İ R E S İ
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS :2003/7847
KARAR :2004/1264
TEBLİĞNAME :131610

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,Ancak;
1-Orman idaresinden K köylülerine 2001 yılında tanınan zati ihtiyaç hakkının kesim ve naklinin gerçekleştirildiği bölmenin ve tarihlerinin tam olarak sorulup tespiti ile bilahare yediemine alınan emval üzerinde ve zati ihtiyaç temin hakkı verilen bölgede uzman bilirkişi beraberliğinde keşif yapılarak sanık Ali ‘de yakalanan emvalin savunmadaki gibi kesim sahasından toplama olup olmadığının belirlenmesi ve ihtiyaç emvali dağıtımından sonra sahada kalan çalı-çırpı odunu ise köy muhtarının zati ihtiyacın köylülere dağıtımında aldığı görev ve yetkiler sorulup araştırılarak, yaptığı iş karşılığında emvali satın alan sanık Ali’nin suç kastı üzerinde de durularak bir hüküm kurulması gerekirken bu yönlerden eksik inceleme ile karar verilemesi,
2-Kabul ve uygulamaya göre de,
I-10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30.maddesinde değişiklik yapan 4806 sayılı yasanın 1.maddesi ile para cezalarında bin liranın küsurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ile sanık hakkında tayin olunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,
II-Tazminatın emvalin değerinin 2 katı olarak 66.000.000 lira yerine 2 kat arttırılmasıyla 99.000.000 lira olarak hükmedilmesi,
III-Resen hükmedilen tazminattan yasaya aykırı olarak faiz alınması,
Bozmayı gerektirmiş,sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı BOZULMASINA,26.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA