kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7832 E., 2004/944 K.

İŞGAL VE FAYDALANMA

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
3.C E Z A D A İ R E S İ
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS :2003/7832
KARAR :2004/944
TEBLİĞNAME :136316

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanık hakkında kurular mevkii 244 nolu bölmede kalan 5l0 m2 orman alanında işgal ve faydalanmada bulunduğu bahisle tutanak düzenlendiği bu tutanağa dayanarak sanığın 6831 Sayılı Yasanın 93/2-4.maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan dava sonucunda yerin orman olmadığı gerekçesiyle sanığın 9.8.2000 tarih ve 2000/194 esas 269 sayılı kararıyla beraatine hükmolunduğu bu kararın müdahil idarenin temyizi üzerine Dairemizin 11.4.2001 tarih ve 2001/2722-3471 sayılı kararıyla onanarak kesinleştiği daha sonra 13.8.2000 tarihinde D mevkii 244 bölmede 510 m2 yerde ormandan açma yaptığı iddiasıyla tutanak düzenlendiği ve bu tutanağa dayanarak 510 m2 Devlet ormanında D mevkiinde işgal ve faydalanma suçunu işlediği iddia edilerek 24.8.2000 tarihli iddianame ile sanığın 6831 sayılı yasının 93/2.maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle incelemeye konu olan kamu davası açıldığı ve yapılan keşif sırasında 6.5.2002 tarihli bilirkişi heyeti raporunda suça konu yerin 3116 sayılı yasaya göre 4785 sayılı yasa hükümleri de gözönüne alınarak yapılan orman tahdidine göre kesinleşmiş orman alanı içinde kaldığı bildirilmiş olup her iki dosyaya konu teşkil eden yerlerin Kepsut S köyü 244 nolu bölme içinde kalmış olmasına yüzölcümlerinin de 510 m2 olarak belirtilmesine ancak incelemeye konu dosyadaki suç yerinin D mevkiinde olduğu kesinleşen dava dosyasında ise yerin kurular mevkiinde olduğunun suç tutanaklarında belirtilmesine karşılık mahkemenin 4.6.2002 tarihli oturumunda yapılan inceleme sonunda her iki dava konusu yerin aynı olduğunun tutanağa geçirilmesine, bilirkişi raporunda ise dava konusu yerlerin aynı olup olmadığı hususunda bir açıklık bulunmamasına göre bilirkişilerden yeniden suça konu yerlerin aynı olup olmadığı hususunda ek rapor alınması aynı yer olduğunun belirlenmesi halinde sanığın dava önce aynı yerle ilgili olarak yargılanıp beraat etmiş olması ve bu kararında kesinleşmiş olması ve kesin hüküm kuralları nazara alınarak sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi,
Bozmayı gerektirmiş,sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı BOZULMASINA, 18.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA