kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2003/1195 E., 2003/2964 K.

ADAM ÖLDÜRME

HAKSIZ TAHRİK

VEKALET ÜCRETİ

YASAL KISITLILIK

“ÖZET”

MAKTULLERDEN BİRİNİN TAHRİK ALTINDA DİĞERİNİN İSE TAHRİKSİZ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ AHVALDE TCK’NUN 450/5 MADDESİNİN TATBİK YERİ OLMADIĞINA VE BU GİBİ HALLERDE AYRI AYRI HÜKÜMLER KURULUP CEZALARIN İÇTİMAİNİN GEREKTİĞİNE İLİŞKİN SÜREKLİLİK KAZANAN UYGULAMA DA DİKKATE ALINARAK, SANIK HAKKINDA MAKTULLERDEN BİRİSİ İÇİN TCK’NUN 448, 51/1., 59 VE DİĞER MAKTUL İÇİN TCK’NUN 448, 59 MADDELERİNCE CEZA TAYİNİ İLE AYNI YASANIN 71 VE 75 MADDELERİNCE CEZALARININ İÇTİMAINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR. AYRICA TCK’NUN 33. MADDESİ UYGULAMASI TMK’NUN 471 MADDESİ İTİBARI İLE İNFAZ KURUMUNDA GEÇİRİLECEK AĞIR HAPİSLİK SÜRESİYLE SINIRLI OLDUĞU VERİLECEK HÜKME DERCEDİLMELİDİR. SANIKTAN TAHSİL EDİLMESİNE KARAR VERİLEN MAKTU VEKALET ÜCRETİNİN MÜDAHİL VEKİLİNE AİT OLACAĞI GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Kaya ile Döndü’yü aynı sebep ve kasıt altında öldürmekten sanık Atanur’un yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (Tokat Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 5.11.2002 gün ve 383/240 sayılı hüküm re’sen temyize tabi olmakla beraber Yargıtay’ca incelenmesi sanık ile müdahil taraflarından da istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Atanur’un adam öldürme suçlarının sübutu kabul, bozma nedeni dışında oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, maktul Kaya yönünden tahrik ve takdire, maktul Döndü yönünden takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, bozma nedeni dışında savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin maktul Döndü yönünden öldürme kastı olmadığına, ceza indirimlerinde yasaya aykırılık yapıldığına, tahrikin ağır düzeyde bulunduğuna, müdahil vekilinin maktul Kaya’nın tasarlanarak öldürüldüğüne, tahrikin yokluğuna, takdiri indirimin yersizliğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

a) Maktullerden birinin tahrik altında diğerinin ise tahriksiz öldürüldüğü ahvalde TCY.nın 450/5. maddesinin tatbik yeri olmadığına ve bu gibi hallerde ayrı ayrı hükümler kurulup cezaların içtimainin gerektiğine ilişkin süreklilik kazanan uygulama karşısında;

Sanık Atanur’un, olaydan üç ay kadar önce babası Rıza’yı adiyen darp etmesinden duyduğu basit kışkırtma altında Kaya’yı öldürdüğünün, Döndü’yü öldürmesinde ise herhangi bir haksız kışkırtmanın vaki olmadığının oluş ve kabulden anlaşılmasına istinaden, maktul Kaya yönünden TCY.nın 448, 51/1, 59, maktul Döndü yönünden TCY.nın 448, 59. maddelerince cezalandırılıp aynı yasanın 71 ve 75. maddelerince cezalarının içtimaına karar verilmesi gerekirken hatalı bir uygulama ile TCY.nın 450/5, 51/1, 59. maddelerince yazılı biçimde hüküm kurulması,

b) Kabul ve uygulamaya göre TCY.nın 33. maddesi uygulamasının TMY.nın 471. maddesi itibariyle infaz kurumunda geçirilecek ağır hapislik süresiyle sınırlı olduğunun hükme dercedilmemesi,

c) Sanıktan tahsil edilmesine karar verilen maktu ücreti vekaletin 1136 sayılı Yasanın değişik 164/son maddesince müdahil vekiline ait olacağının gözetilmemesi,

Yasaya aykırı ve müdahil vekili ile sanık müdafilerinin temyizleri bu itibarla isabetli görülmekle ceza cins ve süresi itibariyle re’sen de temyize tabi kabili temyiz hükmün tebliğnamedeki görüş doğrultusunda (BOZULMASINA), tebliğnamedeki görüşe kısmen uygun kısmen aykırı olarak, 3.12.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA