kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2003/8119 E., 2003/8788 K.

GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK

GÖREVİ İHMAL

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY BOZMA
4.Ceza Dairesi BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no :2003/8119
Karar no :2003/8788
Tebliğname no: :4/2002/66602

MAHKEMESİ : Ayrancı Asliye Ceza Mahkemesi

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Ayrancı İcra Müdürü olarak görev yapan sanığın, 8 ayrı parsele ait taşınmazların ihale ile satışının yapılması nedeniyle, yatırılması gereken KDV bedellerinin geç yatırılması eyleminde, sanığın KDV tahsili için Mal Müdürlüğüne yazı yazmak ve mükellefe muhtıra göndermekten başka görevinin olmaması ve tek başına KDV bedellerinin yatırılmamasının ihalenin feshini gerektirmemesi, ayrıca İcra Müdürü olan sanığın satışın muvazaalı olup olmadığına ilişkin araştırma yapma görevinin olmaması karşısında; sanığın eyleminin TCY.nın 230. maddesine uyduğu gözetilmeden, aynı Yasanın 240/2. maddesi ile hüküm kurulması,
2-Kabule göre;
a)TCY.nın 20. maddesi gözetilmeden memurluktan yoksun kılınma cezasının alt sınırın üzerinde belirlenmesi,
b)Sanığa verilen para cezası belirlenirken hükümden sonra yürürlüğe giren ve TCY.nın 30. maddesini değiştiren 5.2.2003 gün ve 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi hükmünün gözetilmemesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş ve sanık Ahmet’in temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 6.10.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA