kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7775 E., 2004/841 K.

İŞGAL VE FAYDALANMA

ORMANDAN TARLA AÇMAK

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
3.C E Z A D A İ R E S İ
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS :2003/7775
KARAR :2004/841
TEBLİĞNAME : 164598

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,ancak;
1-6831 Sayılı Kanunun 82. maddesi gereğince aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan suç tutanağında P Köyü muhtarı Hüseyin’in sanığın devlet ormanındaki boşluğu sürerek işgal ve faydalanmada bulunduğuna dair ihbarı üzerine suç mahalline gelindiği; sanığın beyanında burayı ekip sürdüğünü babasından kaldığını, ekip sürerken, meşe çalılarının sürmesine engel olması nedeniyle budadığını budanan çalıların 100 kg geldiğini yediemin olarak muhtara teslim edildiğini açıklamışlar, yapılan yargılama aşamasında dahi sanık zabtı tekrarlanmış keşif sonucu kadastro teknisyeni bilirkişi sanığın kullandığı sahanın 4914 m2 olduğunu ve buranın orman vasfında bulunduğu belirtmiş diğer bilirkişi serbest orman mühendisi Süleyman’da raporunda sahanın orman olduğunun suç tarihinde sanığın 100 kg meşeleri keserek 40 m2 lik yeni açma yaptığını yeni açılan bu saha itibariyle 6831 Sayılı Yasanın 114. maddesi gereğince 1.860.000 TL. ağaçlandırma masrafı gerektiğini açıklamış mahkemece sanığın suçunun davaya konu 4914 m2 lik devlet ormanından yeri açma yaptığı kabul edilerek 6831 Sayılı Yasanın 93/2 maddesi uyarınca mahkumiyetine karar verilmişse de; tutulan tutanak, keşif ve bilirkişi raporlarından yeni açılan sahanın 40 m2 lik alan olduğu tamamının işgal ve faydalanma yapıldığı belirtilmiş olmakla, bilirkişilerden ek rapor alınarak davaya konu 4914 m2 lik alanın yeni açma olup olmadığının 40 m2 lik alan dışındaki sahanın sanık tarafından eskiden beri kullanılan devlet ormanında işgal ve faydalanmaya konu alan bulunup bulunmadığının tespiti ve ayrıca suça konu alanın kesinleşmiş, orman tahdit sınırları içinde kalıp, kalmadığının da araştırılarak sanık, hakkında açılan dava içeriği itibariyle yapılan araştırma sonucu sanığın yeni açma ve ayrıca eski açmayı kullanarak işgal ve faydalanmada bulunup bulunmadığı belirlenip suç vasıflarının tayini gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi,
2-Yedieminde alınan emval hakkında TCK. 36. maddesi ile müsaderesi yerine 6831 Sayılı Yasanın 93/4 maddesiyle zoralımına karar verilmesi,
3-Kabule göre de;
Tazminatın tahsiline karar verilmesine karşılık nispi harca hükmolunmaması,
Bozmayı gerektirmiş Sanık ve Üst C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 16.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA