kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2007/14102 E., 2008/3380 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA

İDDİANAMENİN OKUNMASI

MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

 

“ÖZET”

İDDİANAME OKUNMADAN SANIĞIN SORGUSU YAPILAMAZ. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANACAĞININ BELİRTİLMESİ İLE YETİNİLMESİ GEREKİRKEN İNFAZ YETKİSİNİ KISITLAR ŞEKİLDE SÜRE BELİRLENMESİ DOĞRU DEĞİLDİR. SANIK HAKKINDA İKİ AYRI EYLEMDEN DOLAYI İKİ AYRI HÜKÜM KURULDUĞUNA GÖRE 5237 SAYILI YASA’NIN 53. MADDESİ HER İKİ HÜKÜMDE DE AYRI AYRI UYGULANMALIDIR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Suç tarihi itibariyle 6136 sayılı Yasa’nın 13/1. maddesi uyarınca hük-molunan temel adli para cezasının noksan tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi sayılmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak;

1- İddianame okunmadan sanığın sorgusunun yapılması suretiyle
CMK’nın 191/3 madde ve fıkrasına aykırı davranılması,

2- 5271 sayılı CMK’nın 232/2-c maddesine aykırı olarak, karar başlığında suçun işlendiği yer ve zaman diliminin gösterilmemesi,

Sanık hakkında adam yaralama suçundan ceza hükmü tesis edilirken suç tarihi ve hüküm tarihi itibarıyla atılı eyleme uygulama imkanı bulunan yasa maddelerinin lehe ve aleyhteki bütün hükümler 5252 sayılı Yasa’nın 9/3.
maddesi uyarınca denetime olanak verecek şekilde ve ayrı ayrı değerlendirilip sonuçları karşılaştırılarak bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

4- 5237 sayılı TCK’nın 58/7. madde ve fıkrası uyarınca denetimli
serbestlik tedbirinin uygulanacağının belirtilmesi ile yetinilmesi gerekirken,
infaz yetkisini kısıtlar şekilde ayrıca süre tayini,

5- Sanık hakkında iki ayrı eylemden dolayı iki ayrı hüküm tesis edilmiş olmasına göre 5237 sayılı Yâsa’nın 53. maddesinin her iki hükümde de ayrı ayrı uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

6- 5237 sayılı Yâsa’nın 53. maddesi ile uygulama yapılırken aynı maddenin 1-c bendinde belirtilen velayet hakkında vesayet yahut kayyımlığı dair bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılmanın koşullu salıverilme tarihi ile sınırlandırılması gerektiğinin kararda belirtilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 02.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA