kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/28922 E., 2003/11966 K.

GÖREVLİ MEMURA SÖVMEK

STAJYER AVUKAT

 

 

 

 

 

“ÖZET”

1136 SAYILI AVUKATLIK YASASI’NIN 4667 SAYILI YASAYLA DEĞİŞİK 36. MADDESİ UYARINCA YANINDA STAJ YAPTIĞI AVUKATIN ONAYIYLA AYNI YASANIN 57. MADDESİ GEREĞİ İŞLEM YAPAN STAJER AVUKATA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA HAKİMLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-1136 sayılı Avukatlık Yasasının 4667 sayılı Yasa ile değişik 26. maddesine göre, yanında staj yaptığı avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında Sulh Hukuk, Sulh Ceza ve icra Tetkik Mercii ile icra Müdürlüklerindeki işleri yürütebilmeleri olanaklı bulunan katılanlar Hakan ve Cihan’ın aynı Yasanın 57. maddesinin açık hükmü karşısında, yukarıda sayılan görevleri yaptıkları sırada, kendilerine karşı işlenen suçlarda Hakimlere karşı işlenen suçlara ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği gözetilmeden, sanık Feyzullah’ın TCY.nın 266/3. madde ve fıkrası yerine, aynı Yasanın 266/1. madde ve fıkrası ile, sanıklar Ahmet ve Mustafa’nın ise;

TCY.nın 456/4, 271. maddenin T. fıkrasının 3. cümlesi yerine, aynı Yasanın 456/4, 271 maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi ite hükümler kurularak eksik ceza belirlenmesi,

2- Kabule göre; para cezaları belirlenirken hükümden sonra yürürlüğe giren ve TCY.nın 30. maddesini değiştiren 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi hükmünün gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş ve katılanlar Hakan ve Cihat vekili ile sanıklar Feyzullah, Ahmet müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle (HÜKÜMLERİN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 2.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA