kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/5270 E., 2003/7096 K.

EMVALİ TAŞIRKEN NAKLİYE TEZKERESİNİ YANINDA BULUNDURMAMAK

GÖREVSİZLİK KARARI

 

“ÖZET”

1) SANIĞIN EYLEMİNİN ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK NAKLİYE TEZKERESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 22 VE 23 MADDELERİ İLE YAPILAN UYGULAMALARA VE ORMAN KANUNUNUN HÜKÜMLERİNE GÖRE CEZAİ BİR MÜEYYİDESİNİN DÜZENLENMEMİŞ OLMASINA GÖRE; MAHKEMESİNCE YARGILAMAYA DEVAM İLE YEDİEMİNE ALINAN ARAÇ VE EMVAL YÖNÜNDEN DE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR. 2) KABULE GÖRE DE; SANIĞIN TEK OLAN EYLEMİ HAKKINDA HEM BERAAT HEM GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMEK SURETİYLE İKİLEMLİ HÜKÜM TESİSİ DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

1- Sanığın ibraz ettiği 566686 nolu 6.7.2001 düzenleme tarihli, 7.7.2001 tarihine kadar geçerli 1280 kg. kömüre ait Devlet Ormanlarından üretilen yakacak odun ve Tali ürünlere ait nakliye tezkeresinin; nakliye tezkeresini tanzim eden orman muhafaza memuru Süleyman ile emvali satan Yaşar’ın beyanlarının; F..... Ticaret tarafından sanık adına düzenlenen 6.7.2001 tarihli 1695 nolu 1780 kg. mangal kömürü faturası ve 6.7.2001 tarihli 14..... 649 plakalı kamyon için düzenlenen tartı fişi birlikte değerlendirildiğinde; sanığın emvali faturalı olarak satın alıp nakliye tezkeresi kesildiğinin, emvalin menşeinin kaçak olmadığının; her ne kadar nakliye tezkeresinde araç plakası 07..... 649 olarak yazılmışsa da tezkerenin miktar ve vasıf olarak emvale uyup araç plakasının sehven yanlış yazıldığının, ancak sanığın emvali taşıma sırasında nakliye tezkeresini yanında bulundurmadığının anlaşılmasına; sanığın bu eyleminin orman ürünlerine verilecek nakliye tezkeresine ilişkin yönetmeliğin 22 ve 23. maddeleri ile yapılan uygulamalara ve Orman Kanunun hükümlerine göre cezai bir müeyyidesinin düzenlenmemiş olmasına göre; mahkemesince yargılamaya devam ile yediemine alınan araç ve emval yönünden de bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi,

Kabule göre de;

Sanığın tek olan eylemi hakkında hem beraat hem görevsizlik kararı verilmek suretiyle ikilemli hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş müdahil idarenin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebep den dolayı istem gibi (BOZULMASINA), ancak bu hususlar CMUK 322. maddesi gereğince yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararda mahkemenin görevsizliğine ilişkin 3. maddenin ve Dosyanın Orman işletme Müdürlüğüne gönderilmesine ilişkin 4. maddenin çıkarılması ve karara yediemine alınan, kaçak olmadığı anlaşılan emvalin ve nakil vasıtasının sahibine iadesine cümlesinin eklenmesi suretiyle hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 18.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA