kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2003/1070 E., 2003/2946 K.

HEDEFTE SAPMA

 

 

 

 

“ÖZET”

SANIĞIN, ALACAK-BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOLAYI ANLAŞMAZLIK VE HUSUMET İÇİNDE BULUNDUĞU MÜŞTEKİNİN ARACI İLE GEÇMEKTE OLDUĞUNU GÖRÜNCE, ARACIN ARKASINDAN DİREKSİYONDA BULUNAN MÜŞTEKİYİ HEDEF ALARAK, SAÇMALARIN BİR KISMININ OTO KAPORTASINI DELİP GEÇMESİNDEN DE ANLAŞILDIĞI ÜZERE ETKİLİ MESAFEDEN VE ÖLDÜRMEYE ELVERİŞLİ AV TÜFEĞİ VE MERMİ İLE PEŞPEŞE BİRDEN ZİYADE ATEŞ ETTİĞİ BİR KISIM SAÇMALARIN DA ARKA CAMI PARÇALADIĞI, BU ARADA HEDEFTE HATA SONUCU KASTOLUNAN MÜŞTEKİ YERİNE, OTO İÇİNDE BULUNAN MAĞDURUN SAÇMA İSABETİYLE BAŞINDAN YARALANDIĞI CİHETLE, OLAYIN SEBEBİ, CEREYAN ŞEKLİ VE KULLANILAN SİLAHIN VASFI DİKKATE ALINDIĞINDA SANIĞIN HAREKETİNİN YAŞAMA YÖNELİK OLDUĞUNUN KABULÜ İLE TCK.NUN 52. MADDESİ DELALETİYLE 448, 62 VE 59 MADDELERİ İLE TECZİYESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Muhlis, Erkan ile Zakir’i av tüfeğiyle yaralamaya tam derecede teşebbüsten ve ayrıca Evren’i de av tüfeğiyle yaralamaktan sanık Ziyaddin’in yapılan yargılaması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (Bursa Beşinci Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 3.12.2002 gün ve 557/225 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi Cumhuriyet Savcısı ile sanık taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın mağdur Evren’in yaralanması ile ilgili suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde takdiri cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma sebepleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık vekilinin 647 sayılı Kanunun 4 ve 6. maddelerinin tatbiki gerektiğine, mağdur Erkan’ın yaralanması olayında sübuta, Cumhuriyet Savcısının Erkan dışındaki mağdurlara karşı eyleminden dolayı TCK.nun 448 ve 61’. maddeleri ile uygulama yapılması gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

a) Sanığın, alacak-borç ilişkisinden dolayı anlaşmazlık ve husumet içinde bulunduğu müşteki Zakir’in aracı ile geçmekte olduğunu görünce, aracın arkasından direksiyonda bulunan Zakir’i hedef alarak, saçmaların bir kısmının oto kaportasını delip geçmesinden de anlaşıldığı üzere etkili mesafeden ve öldürmeye elverişli av tüfeği ve mermi ile peşpeşe birden ziyade ateş ettiği bir kısım saçmaların da arka camı parçaladığı, bu arada hedefte hata sonucu kastolunan Zakir yerine, oto içinde bulunan mağdur Evren’in saçma isabetiyle başından yaralandığı cihetle, olayın sebebi, cereyan şekli ve kullanılan silahın vasfı dikkate alındığında sanığın hareketinin yaşama yönelik olduğunun kabulü ile TCK.nun 52. maddesi delaletiyle 448, 62 ve 59. maddeleri ile tecziyesi gerekirken, bu oluş karşısında geçerli olmayan bazı düşüncelerle suça yaralama vasfı verilmesi,

b) Sanığın, kastı ve hedefi bulunmayan kişileri yaralaması halinde ve ancak bu şartla eyleminin sonucundan sorumlu tutulabileceği gözetilmeden olayda yaralanmayan diğer müştekiler Erkan ve Muhlis ile ilgili olarak beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması keza hedefte hata sonucu Evren’in vurulmasından dolayı TCK.nun 52. maddesi uyarınca ceza tertip edileceği nedeniyle Zakir’e yönelik eylemden ayrıca ceza verilemiyeceğinin gözetilmemesi kanuna aykırı ve Cumhuriyet Savcısı ile sanık vekilinin sair temyiz itirazları bu itibarla yerinde bulunduğundan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), 2.12.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA