kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2003/8131 E., 2003/8510 K.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EYLEMİ NİTELEMEDE HATA

İŞTİRAK

KAVGAYA KATILMAK

MÜESSİR FİİL

TAM İŞTİRAK

“İçtihat Metni”

TUTUKLU
T.C. ESASTAN RET(ONAMA)
YARGITAY HÜKÜMLÜLÜK-BOZMA
4.Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no :2003/8131
Karar no :2003/8510
Tebliğname no: :4/2003-87861

MAHKEMESİ : Tokat Asliye Ceza Mahkemesi

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede ;
1-Yargılama ve olayın kanıtlanmasına ilişkin gerekçe; sanık Tarık’a yükletilen yaralama ve sarkıntılık eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Yasaya uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı; böylece olaylara ilişkin sorunlarda gerekçenin yeterli bulunduğu,
Hukuksal Tanı: Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Yasada öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Yaptırım: Cezaların yasal bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından sanık Tarık müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2-Sanık Mustafa’nın yaralama eylemine gelince;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak; olay tanığı okul müdürü Mustafa’nın ve yakınan Nesime ve katılan Rahmi’nin anlatımları arasındaki çelişkilerin giderilmesi giderilemediği takdirde yöntemince irdelenerek hangisinin hangi nedenle üstün tutulduğunun tartışılması ve sonucuna göre,
a)Sanık Mustafa, öbür sanığın bıçaklamasından önce katılanı tutarak hareketsiz hale getirmiş ve bıçaklama eylemi bundan sonra gerçekleşmiş ise TCY.64 göndermesiyle 456/2,457/1,
b)Anılan sanığın eyleminin belirtilen nitelikte olmayıp tutarak yardım etme biçiminde olmuş ise, TCY.nın 456/2,457/1,65/3.maddesinin uygulanması,
c)Sanık Mustafa’nın mağduru tutmayıp yalnızca yumruk vurmuş ise; TCY.nın 464/2 yada 456/4.maddeleri uyarınca cezalandırılması,
Gerekirken eksik soruşturma ve yetersiz gerekçeyle TCY.64.göndermesiyle 456/2,457/1.maddeleri uyarınca hüküm kurulması,
Yasaya aykırı ve sanık Mustafa müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.9.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA