kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2003/668 E., 2003/2310 K.

EKSİK CEZA TAYİNİ

EKSİK SORUŞTURMA

TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEK

 

 

 

 

 

“ÖZET”

TASARLAMA HALİNİN VARLIĞI İÇİN ZORUNLU OLAN; KOŞULSUZ EYLEM KARARINI ALMA, CAYMA İÇİN YETER SÜRENİN GEÇMESİNE RAĞMEN KARARLILIĞINDAN VAZGEÇMEYEREK SOĞUKKANLILIKLA VE BELLİ BİR HAZIRLIKLA EYLEMİ İCRA ETME ÖĞELERİ SOMUT OLAYDA GERÇEKLEŞTİĞİNDEN, SANIKLAR HAKKINDA TCK 450/10. MADDESİ HÜKMÜNÜN YANISIRA 450/4. MADDESİ HÜKMÜ DE UYGULANMALIDIR. SANIK İLE İLGİLİ ADLİ TIP 4. İHTİSAS KURULU RAPORUNUN FENNİ VERİ İTİBARİYLE TAM BİR AÇIKLIK TAŞIMAMASI VE FİZYOLOJİK GÖZLEMİN RADYOLOJİK TESPİTE ÜSTÜN TUTULMASI GERÇEĞİNE DAYANDIRILMASI KARŞISINDA; ADLİ TIP GENEL KURULU İNCELEMESİ İLE KONUYA ÖNCELİKLE AYDINLIK KAZANDIRIP SONRA ADLİ TAHKİKATLA DERLENEN DİĞER KANITLAR DA GÖZETİLEREK SANIĞIN YAŞININ TASHİHİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNE KARAR VERİLMESİ YERİNE EKSİK SORUŞTURMA İLE TASHİHİ GEREKTİĞİNE KARAR VERİLMESİ YERİNDE DEĞİLDİR. MÜEBBET AĞIR HAPSE DÖNÜŞTÜRÜLEN TEMEL CEZADAN SANIK YÖNÜNDEN 2253 SAYILI YASANIN 12. MADDESİ VE DİĞER SANIK YÖNÜNDEN TCK.NUN 65/3. MADDESİNCE YAPILACAK İLK İNDİRİMLERDE İDAM ÖLÇÜSÜNÜN ESAS ALINMASI GEREĞİNE UYMAYARAK MÜEBBET AĞIR HAPİS ÖLÇÜSÜYLE EKSİLTME YAPILMAK SURETİYLE SANIKLARA EKSİK CEZA VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR. SANIK HAKKINDA 2253 SAYILI YASANIN 12/1. MADDE VE FIKRASINDA YAŞ NEDENİYLE YAPILAN İLK İNDİRİMLE BELİRLENECEK MÜDDET YÖNÜNDEN AYNI MADDENİN (2) BENDİNİN UYGULANMAYACAĞI DÜŞÜNÜLMEYEREK, YASANIN 59. MADDESİNDE YAPILAN MÜTEAKİP İNDİRİMDEN SONRA CEZANIN 7 YILA İNDİRİLMESİ SURETİYLE EKSİK CEZA TAYİNİ DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Mustafa’yı kan gütme saiki ile öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Fırat ile iş bu kan gütme saiki ile adam öldürme suçuna fer’an iştirakten mükerrir sanık Fikret’in yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ve diğer sanıklar Ali, Havva ile Akif’in üzerlerine atılı suçlardan beraatlerine ilişkin (Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17.9.2002 gün ve 66/493 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar Fırat ve Fikret ile müdahiller tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar Fırat ve Fikret’in suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde cezayı azaltıcı Fırat’ın yaş küçüklüğü, takdiri tahfif, Fikret’in takdiri tahfif sebeplerinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanıklar Ali, Havva ve Akif haklarında adam öldürmek suçuna iştirakten ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi mahkemece isabetle takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar Fırat ve Fikret müdafiinin suç vasfına, tahrik hükmünün uygulanması gerektiğine, Fikret yönünden suçun sübut bulmadığına vesaireye, müdahiller vekilinin eksik incelemeye, Fikret hakkında TCY.nın 64. maddesinin uygulanması gerektiğine, sanıklar haklarında TCY.nın 463. maddesinin uygulanması lüzumuna 59. maddenin uygulanmasının yerinde olmadığına, Ali, Havva ve Akif’in suçlarının sübut bulduğuna vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle sanıklar Ali, Havva ve Akif’in beraatlerine ilişkin hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),

a) Sanıklar Fırat ve Fikret haklarındaki hükümlerle ilgili incelemede;

Tasarlama halinin varlığı için zorunlu olan; “koşulsuz eylem kararı alma, cayma için yeter sürenin geçmesine rağmen kararlılığından vazgeçmeyerek soğukkanlılıkla ve belli bir hazırlıkla eylem icra etme” öğelerinin açıkça gerçekleştiği olayda sanıklar Fırat ve Fikret haklarında TCY.nın 450/10. madde ve bendinin yanısıra 450/4. maddesi hükmünün de, tatbiki gereğine uyulmaması,

b) Sanık Fırat’la ilgili Adli Tıp 4. ihtisas Kurulu raporunun fenni veri itibariyle tam bir açıklık taşımaması ve fizyolojik gözlemin radyolojik tesbite üstün tutulması gerçeğine dayandırılması karşısında; Adli Tıp Genel Kurulu incelemesiyle konuya öncelikle aydınlık kazandırılıp bilahare adli tahkikatla derlenen sair kanıtlar da gözetilerek sanığın yaşının tashihi gerekip gerekmediğine karar verilmesi icap ederken eksik soruşturma ile tashihi gerektiğine karar verilmesi,

c) 4771 sayılı Yasanın (1.) maddesi (A) bendi (a) alt bendindeki açık hükme aykırı olarak müebbet ağır hapse dönüştürülen temel cezadan sanık Fırat yönünden 2253 sayılı Yasanın 12. maddesi ve sanık Fikret yönünden TCY.nın 65/3. maddesince yapılacak ilk indirimlerde idam ölçüsünün esas alınması gereğine uyulmayıp müebbet ağır hapis ölçüsüyle eksiltme yapılmak suretiyle sanıklara eksik ceza verilmesi,

d) Sanık Fırat hakkında 2253 sayılı Yasanın 12/1. madde ve fıkrasında yaş nedeniyle yapılan ilk indirimle belirlenecek müddet yönünden aynı maddenin (2) bendinin uygulanmayacağı düşünülmeyerek, Yasanın 59. maddesinde yapılan müteakip indirimden sonra cezanın 7 yıla indirilmesi suretiyle eksik ceza tertibi,

e) Sanık Fikret’in geçmiş sabıkaları arasında yer alan Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinin 1995/21 esas 1997/74 karar sayılı ilamındaki aynı neviden 6 ay 20 günlük mahkumiyeti yerine daha hafif olan sabıkasının ölçü alınarak tekerrür artırımının eksik tutulması.

Yasaya aykırı ve müdahiler vekili ile sanık müdafiinin temyizleri bu yöntemle bozmayı gerektirmekle hükümlerin tebliğnamedeki görüş doğrultusunda (BOZULMASINA), 1.3.10.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA