kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2003/4385 E., 2003/5056 K.

SAHTECİLİK

 

 

“ÖZET”

SUÇA KONU “MOTORLU TAŞITLARIN SATIŞ VEYA DEVRİNE AİT BİLDİRİM” BELGESİ NİTELİĞİ İTİBARİYLE TCK.NUN 355. MADDESİ KAPSAMINDA OLUP SANIKLARIN EYLEMLERİNİN DE AYNI YASANIN 356. MADDESİNDE TANIMLANAN SUÇU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Sahtecilikten sanık Mustafa ve arkadaşlarının yapılan yargılanmaları sonunda: sanıkların kısmen beraatlerine ve kısmen mahkumiyetlerine ilişkin (Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 29.1.2002 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi katılan vekili ile duruşmalı olarak sanıklar Mustafa ile Ömer savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 4.2.2003 tarihli tebliğname ile 7.4.2003 tarihinde daireye gönderilmekle tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Vergi Dairesindeki kayıtlar esas olup, taşıt vergisinin her zaman izlenmesi ve tahsili olanaklı bulunduğundan, taşıtın satışında kullanılan dava konusu belge nedeniyle Maliye’nin uğradığı bir zarar ve zarar olasılığı da söz konusu olmadığından mahkemece verilen katılma kararı hukuksal dayanaktan yoksun ve temyiz yetkisi sağlamayacağından, Hazine vekilinin Temyiz başvurusunun CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

Soruşturmanın sonuçlarını içeren tutanaklar, belgeler ve sanıklar Mustafa, Ömer yönünden duruşmalı inceleme sırasında ileri sürülen savunma doğrultusunda yapılan incelemede:

Suça konu “motorlu taşıtların satış veya devrine ait bildirim” belgesi niteliği itibariyle TCK.nun 355. maddesi kapsamında olup sanıkların eylemleri de aynı Yasanın 356. maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Mustafa, Ömer savunmanı ve katılan Hazine vekilinin temyiz dilekçeleri ile sanıkların savunmanı Av. İ.Halil’in duruşmada ileri sürdüğü itiraz ve savunmaları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, duruşmalı temyiz incelemesi yapılan hükmün açılan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 9.7.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA