kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2002/4513 E., 2003/3273 K.

ZİMMET

 

 

“ÖZET”

SSK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MATBAADA KAĞIT AMBARINDA TEKNİSYEN YARDIMCISI OLARAK GÖREVLİ BULUNAN SANIĞIN, TUTANAKLA KAĞIT AMBARININ SAYIMI DA YAPILMAK SURETİYLE FİİLEN AMBAR SORUMLUSU OLARAK GÖREVLENDİRİLDİĞİ VE BU GÖREVİ YAPMASINA YASAL BİR ENGEL BULUNMADIĞI ANLAŞILAN SANIĞIN SORUMLULUĞUNDA BULUNAN AMBARDAN MUHTELİF TARİHLERDE BİR MİKTAR KAĞIDI SATIP BEDELİNİ TEMELLÜK ETMEKTEN İBARET EYLEMİ ZİMMET SUÇUNU OLUŞTURUR.

“İçtihat Metni”

Zimmet, bu suça iştirak, zimmete sebebiyet vermek görevi ihmal suçlarından sanıklar Durali, Aydın, Sinan, Ergün, Adem, Ahmet Raci, İbrahim, Adem, Veli ve Nafiz’in suistimal niteliğinde görülmekle bu suçtan sanıklar Durali ve Aydın’ın mahkumiyetlerine sanıklar Sinan, Ergün, Adem, Ahmet haklarında açılan kamu davalarının 4616 sayılı Kanunun ¼. maddesi gereğince kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine, sanıklar İbrahim, Adem, Veli ve Nafiz’in yüklenen suçtan beraatlerine dair (Ankara Yedinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 31.5.2001 gün ve 2000/101 Esas, 2001/243 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi müdahil vekili ile sanık Durali ve Aydın vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:

Müdahil vekilinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Sanıklar Sinan, Ergün, Adem ve Ahmet Raci haklarında açılan kamu davasının 4616 sayılı Yasanın ¼. maddesi uyarınca kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine ilişkin karar temyizi kabul bulunmayıp itirazı kabil kararlardan olduğundan CMUK.nun 293. madde hükmü de gözetilerek müdahil vekilinin bu sanıklara yönelik temyiz isteminin itiraz dilekçesi mahiyetinde kabulü ile gerekli kararın merciince verilmesi mümkün görülmüştür.

Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle sanıklar İbrahim, Adem, Veli ve Nafiz haklarında zimmete sebebiyet vermek suçundan kurulan beraat hükümleri usul ve kanuna uygun olduğundan yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün tebliğname gibi (ONANMASINA),

Sanıklar Durali ve Aydın haklarında kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre müdahil, sanıklar Duralı ve Aydın vekillerinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

4792 sayılı SSK. Yasasının 7, maddesi uyarınca TCK.nun uygulanmasında memur sayılan sanık Durali’nin, SSK. Genel Müdürlüğüne bağlı E. ..... Matbaası ve kağıt ambarında teknisyen yardımcısı, mücellit kadrosu ile görevli bulunduğu sırada, 28.7.1993 tarihinde düzenlenen tutanakla kağıt ambarının sayımı da yapılmak suretiyle 1.2.2000 tarihine kadar fiilen ambar sorumlusu olarak görevlendirildiği ve bu görevi yapmasına yasal bir engel de bulunmadığı, anlaşılan sanığın sorumluğunda bulunan ambardan muhtelif tarihlerde 59.821.196.792 liralık kağıdı satıp bedelini temellük etmekten ibaret eyleminin zimmet suçunu oluşturduğu, matbaacı olan sanık Aydın’ın ise; 11.043.087.500 liralık kısmını temellük etmek suretiyle sanık Durali’nin zimmetine bilerek iştirak ettiği gözetilmeden yazılı gerekçelerle hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçundan hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, müdahil, sanıklar Durali ve Aydın vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 28.5.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA