kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2002/23283 E., 2003/4581 K.

556 SAYILI KHK.YE AYKIRILIK

 

“ÖZET”

SANIĞIN İŞYERİNDEKİ DEPOSUNDA İSTİF EDİLMİŞ HALDE SUÇA KONU GİYİM EŞYALARININ ELE GEÇİRİLMİŞ VE SANIK SAVUNMASINDA ÜRÜNLERİN KALİTESİZ OLMASI NEDENİYLE SATIŞA ARZ ETMEDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞ İSE DE MARKANIN HAKSIZ KULLANIMI SURELİYE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN TİCARİ ALANDA BULUNDURMANIN DAHİ SUÇ TEŞKİL EDECEĞİ NAZARA ALINARAK MÜŞTEKİ FİRMAYA AİT MARKANIN MARKALAR MEVZUATI UYARINCA TESCİL VE KORUMA KAPSAMINDA OLDUĞUNU İSPATLAYAN BELGELERİN ASILLARI YA DA ONAYLI SURETLERİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURUMUNDAN GETİRTİLİP DOSYAYA KONULARAK BİLİRKİŞİYE ORJİNAL ÜRÜNLERLE BİRLİKTE KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME YAPTIRILIP HASIL OLACAK SONUCA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUN TAYİNİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

556 sayılı Kanun hükmünde kararnameye muhalefeten sanık Haydar hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraatine ve iadeye dair (Aydın Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 16.7.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi müdahil vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 2.12.2002 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller başlığını taşıyan 61. maddesinin © bendinde “Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak” fiilinin marka hakkına tecavüz sayılacağı belirtilmiş olup, müşteki firma adına tescilli markanın taklidinin kullanıldığı ürünlerin sanığın işyerinde satıldığına dair vaki şikayet üzerine yapılan aramada işyerinin üst katında depo olarak kullanıldığı belirtilen bölümde istif edilmiş halde suça konu giyim eşyalarının ele geçirildiği, sanık savunmasında ürünlerin kalitesiz olması nedeniyle satışa arz etmediğini ileri sürmüş ise de markanın haksız kullanımı suretiyle üretilen ürünlerin ticari alanda bulundurmanın dahi suç teşkil edeceği nazara alınarak müşteki firmaya ait markanın markalar mevzuatı uyarınca tescil ve koruma kapsamında olduğunu ispatlayan belgelerin asılları ya da onaylı suretleri Türk Patent Enstitüsü Kurumundan getirtilip dosyaya konularak bilirkişiye orjinal ürünlerle birlikte karşılaştırmalı inceleme yaptırılıp hasıl olacak duruma göre sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken, yasal ve yerinde görülmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak (BOZULMASINA), 11.6.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA