kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2003/4392 E., 2003/6142 K.

DOLANDIRICILIK

SAHTECİLİK

 

 

 

 

 

 

“ÖZET”

1-        DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN: SUÇ TARİHİ İLE İNCELEME TARİHİ ARASINDA TCK.NUN 102/4 VE 104/2 MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN 7 YIL 6 AYLIK ZAMANAŞIMININ DOLMUŞ OLDUĞU; 2- SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN: SUÇA KONU İSTEK FİŞLERİNİN İKİ SURET DÜZENLENİP BİR SURETİNİN SEVKEDEN HASTANEDE ALIKONULUP ASLININ HASTANE BAŞHEKİMİ VEYA GÖREVLENDİRDİĞİ BAŞHEKİM YARDIMCISI TARAFINDAN İMZALANIP MÜHÜRLENDİKTEN SONRA FİLMİ ÇEKECEK OLAN RÖNTGEN MERKEZİNE GÖNDERİLECEĞİ, ÖDEME YAPILMADAN ÖNCE DE RÖNTGEN MERKEZİNDEN GÖNDERİLEN ASIL İLE HASTANEDE KALAN SURET KARŞILAŞTIRILDIKTAN SONRA USULSÜZLÜK OLUP OLMADIĞI KESİN OLARAK SAPTANARAK ÖDEME YAPILMASININ GEREKLİ OLDUĞU VE BU KONTROL SIRASINDA, SANIK TARAFINDAN YAPILAN EKLEMELERİN GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİNİN ANLAŞILMASI KARŞISINDA; SUÇA KONU BELGELERİN ALDATMA YETENEĞİNİN NE SURETTE OLUŞTUĞUNUN KARAR YERİNDE AÇIKLANIP TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Sahtecilik ve dolandırıcılıktan sanık Hülya’nın bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda: Mahkumiyetine ilişkin (Kars Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 19.3.2002 tarihli hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmaları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından kısmen onama ve kısmen bozma isteyen 3.2.2003 tarihli tebliğname ile 7.4.2003 tarihinde daireye gönderilmekle tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Dolandırıcılık suçu ile ilgili yapılan incelemede;

Suç tarihi ile inceleme tarihi arasında TCK.nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık zamanaşımının dolmuş bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Hülya’nın savunmalarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle tebliğname gibi (BOZULMASINA), bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkında dolandırıcılık suçundan açılmış bulunan kamu davasının (ORTADAN KALDIRILMASINA),

2- Sahtecilik suçuna yönelik temyiz itirazlarına gelince; Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

a-) Tefhimle hükmün esasını oluşturan 19.3.2002 tarihli kısa karar başlığında tutanak katibinin adı yazılmayarak CMUK.nun 265/2. maddesine aykırı davranılması,

b-) Dosya içerisinde bulunan katılan kurum genelgeleri, Kars SSK Müdürlüğü yazıları ve sözleşme örneklerine göre; suça konu istek fişlerinin iki suret düzenlenip bir suretinin sevkeden hastanede alıkonulup aslının hastane başhekimi veya görevlendirdiği başhekim yardımcısı tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra filmi çekecek olan röntgen merkezine gönderileceği, ödeme yapılmadan önce de röntgen merkezinden gönderilen asıl ile hastanede kalan suret karşılaştırıldıktan sonra usulsüzlük olup olmadığı kesin olarak saptanarak ödeme yapılmasının gerekli olduğu ve bu kontrol sırasında sanık tarafından yapılan eklemelerin görülmesi gerektiğinin anlaşılması karşısında; suça konu belgelerin aldatma yeteneğinin ne surette oluştuğu karar yerinde açıklanıp tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

3- Kabule göre de;

a-) Suça konu istek fişlerini doğrudan düzenleme görev ve yetkisi bulunmayan sanığa yükletilen belgede sahtecilik suçunun sübutu durumunda eylemin TCK.nun 342/1, 80. maddelerine uyacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

b-) Sanık tarafından istek fişlerine eklenen filmlerin çekilip dosyalarına konulduğunun belirtilmesi karşısında uzman hekimlerden bir bilirkişi heyeti oluşturulup sevk edilen hastalara anılan filmlerin çekilmesinin de zorunlu olup olmadığı konusunda rapor aldırılarak sonucuna göre TCK.nun 347. maddesinin uygulama olanağının da tartışılmaması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Hülya’nın savunmalarının temyiz dilekçelerindeki itirazları ile Av. Uğur ve sanığın duruşmadaki savunmaları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan duruşmalı incelemesi yapılan hükmün tebliğnamedeki düşüncenin aksine (BOZULMASINA), 1.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA