kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2002/30413 E., 2003/1645 K.

MÜSADERE

NAS’I IZRAR

 

 

 

“ÖZET”

TRAFİK KAYDI MURİSE AİT OLUP MÜLKİYET İNTİKALİ OLMAYAN VE DİĞER MİRASÇILARINDA, SANIK TARAFINDAN KULLANILMASINA AÇIK RIZALARI BULUNMAYAN TRAKTÖRÜN SANIK TARAFINDAN FİİLEN EL KONULUP SUÇTA KULLANILMASI, BİZATİHİ SUÇ TEŞKİL ETMEYEN EŞYANIN MÜSADERESİNİ GEREKTİRMEYECEĞİ GİBİ, TRAKTÖRÜN DEĞERİ VE VERİLEN ZARARIN MİKTARI KARŞISINDA, ÇOK BASİT BİR DARBE İLE YIKILMASI MÜMKÜN OLAN DUVARIN TRAKTÖR İLE ZARAR VERİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİ ADALET VE NESAFET KURALLARINA UYGUN DEĞİLDİR,

“İçtihat Metni”

Nas’ı ızrar, ölümle tehdit, adiyen müessir fiile eksik teşebbüs suçlarından sanık Ramazan’ın yapılan yargılanması sonunda; TCK.nun 516/ilk, 522, 51/1, TCK.nun 456/4, 51/1, 59/2, TCK.nun 456/4, 59/2 (3 kez) 59/2, TCK.nun 191/1, 59/2, (3 kez) TCK.nun 72. maddesine göre 392.655.500 lira ağır para cezası ile hükümlülüğüne ilişkin (Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 4.6.2002 gün ye 2001/5 Esas, 2002/66 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının onanma isteyen tebliğnamesi ile 2.12.2002 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Sanık hakkında müştekiler Zeynep, Savaş ve Nail’e karşı müessir fiile eksik teşebbüs suçundan kurulan hükümde, TCK.nun 59/2. maddesi uygulanırken hesap hatası sonucu eksik ceza tayini Aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

A- Sanık hakkında müessir fiile eksik teşebbüs ve tehdit suçlarından kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın müşteki Mustafa’ya karşı tehdit suçundan hakkında verilen cezanın 647 sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince Ağır Para cezasına çevrilmesi sırasında hesap hatası sonucu fazla Ağır Para cezası tayini ve hükümden sonra 10.2.2003 gün ve 25020 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile değişik TCK.nun 30/2. maddesi nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmak suretiyle para cezasının tesbitinde yasal zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirdiğinden hükmün CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ancak: bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile değişik TCK.nun 30/2. maddesi uyarınca yapılan uygulama neticesi sonuç ağır para cezasının 145.255.000.-TL’ye indirilmek suretiyle, (DÜZELTİLEREK ONANMASINI),

B- Sanık hakkında ızrar suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerindi tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak:

Müsaderesine karar verilen 50 ... 886 plakalı traktörün trafik kaydı sanığın ölü babası Ali’nin üzerinde olduğu, mülkiyet intikali olmadığı gibi diğer murislerin davaya konu traktörün sanık tarafından kullanılması için açık rızaları bulunmadığı, fiilin el konulup suçla kullanılmış olması, bizatihi suç teşkil etmeyen eşyanın müsaderesini gerektirmiyeceği, ayrıca; traktörün değeri ve verilen Zararın miktarı karşısında, çok basit bir ayak darbesi ile de yıkılması mümkün olan duvarın, traktör il§ zarar verildiği ileri sürülerek müsaderesine karar verilmesi, adalet ve nesafet kurallarına uymadığı gibi, TCK.nun 36. maddesinin ruhuna da aykırı olduğu gözetilmeden, yazılı şekildi zoralım kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün latama aykırı olarak (BOZULMASINA), 17.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA