kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2003/210 E., 2003/902 K.

GEREKÇELİ KARARIN YAZILMASI

“ÖZET”

GEREKÇELİ KARAR YAZILIRKEN SORUN BÖLÜMÜNDE SOMUT OLAY İLE SUÇUN İŞLENİŞİNDEKİ ÖZELLİKLER VE SUÇUN NE ŞEKİLDE İŞLENDİĞİ AÇIKLANARAK, GEREKÇE KISMINDA DELİLLER İRDELENİP, DELİLLE SONUÇ ARASINDA BAĞ KURULMALI VE HUKUKİ NİTELENDİRME YAPILMALI, SONUÇ BÖLÜMÜNDE İSE HÜKÜM FIKRASININ YER ALMASI GEREKİRKEN, BU ÖZELLİĞE DİKKAT EDİLMEDEN DOSYA NUMARALANDIRILARAK BU NUMARALARA GÖNDERME YAPILMAK SURETİYLE KARAR YAZILMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ilgaya teşebbüs etmekten sanıklar Ağa, İbrahim, Gençali, Muhammet ve Yücel silahlı çetenin sair efradı olmaktan sanıklar Sevgi, Adem ve Mahmut silahlı çetenin sair efradı olmak ve patlayıcı madde atmaktan sanıklar Erdal ve Murat silahlı çete mensuplarına hal ve sıfatlarını bilerek yardım ve yataklık yapmaktan sanık Sıfat’ın yapılan yargılamaları sonunda; sanık Sevgi’nin beraatine, sanık Sıfat hakkında açılan kamu davasının 4616 sayılı Kanunun ¼. maddesi gereğince kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine, sanıklardan Erdal dışındaki sanıkların ise mahkumiyetlerine dair (İstanbul Beş Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi)nden verilen 17.9.2002 gün ve 1995/205 Esas, 2002/173 Karar sayılı sanıklardan Ağa, İbrahim, Gençali, Yücel ve Muhammet yönünden re’sen de temyize tabi olan hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar Ağa, İbrahim ve diğer sanıklar vekilleri ile C.Savcısı tarafından istenilmiş ve sanıklardan Sevgi, Muhammet ile Mahmut yönünden incelemenin duruşmalı olarak yapılması talep edilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen sanıklardan Mahmut vekilinin duruşmaya gelmediği ve bir mazeret de bildirmediği anlaşılmakla adı geçen sanık ile duruşmalı İnceleme isteğinde bulunmayan sanıklar hakkında duruşmasız, sanık Muhammet hakkında ise duruşmalı olarak yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

Şartları oluşmadığından sanık Sevgi vekilinin, beraate ilişkin C.Savcısının aleyhe temyiz talebiyle ilgili incelemenin duruşmalı yapılması yönündeki isteminin CMUK.nun 318. maddesi gereğince istem gibi (REDDİNE),

Erdar hakkında İstanbul Üç Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 2002/9 Esas sayılı dosyasının hüküm tarihinden sonra bu dosya ile birleştirilmesine karar verilmiş olması karşısında C.Savcısının bu sanığa yönelik temyiziyle ilgili inceleme yapılmasına yer olmadığına,

Sanık Sıfat hakkında 4616 sayılı Yasa hükümleri uyarınca verilen erteleme kararı, C.Savcısının dilekçesinin içeriğine göre itirazı kabil kararlardan olup temyizen incelenmesi mümkün bulunmadığından C.Savcısının temyiz isteminin CMUK.nun 317. maddesi gereğince (REDDİNE),

Gerekçeli karar sorun, gerekçe ve sonuç bölümlerinden oluşup, sorun bölümünde somut olay ile suçun işlenmesindeki özellikler ve suçun ne şekilde işlendiği açıklanmalı, gerekçe kısmında mevcut deliller irdelenmeli, delillerle sonuç arasında bağ kurulmalı, bir başka deyişle bu delillerle neden bu sonuca varıldığı anlatılmalı ve hukuki nitelendirme yapılmalıdır. Sonuç bölümünde ise hüküm fıkrası yer alır.

İncelenen dosyada mahkemenin her bir sanık için belirtilen bu ilkeler doğrultusunda hüküm kurması gerekirken; savunma başlığı altında sanıkların ifade tutanaklarının bulunduğu klasörlerdeki dizi sayısı verilerek, deliller bölümünde dosya içindeki belgeler sıralanıp, delil değerlendirilmesi adı altında ise sanıkların katıldıkları kabul olunan eylemlere numara verilmek ve bir sanıktan diğer sanığa gönderme yapmak suretiyle yazılan gerekçeli kararda her sanık için ayrı ayrı sorun ve gerekçe bölümüne değinilmeyerek CMUK.nun 260. maddesine muhalefet edilmesi,

Kanuna aykırı, sanıklar Muhammet, Ağa, İbrahim ve sanıklar vekilleri ile C.Savcısının temyiz dilekçesi ve duruşmalı inceleme sırasında sanık Muhammet vekilinin ileri sürdüğü temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin sanıklar Ağa, İbrahim, Gençali, Yücel, Muhammet yönünden re’sen de temyize tabi hükmün öncelikle bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 26.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA