kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2003/1353 E., 2003/5494 K.

İZİNSİZ İLAÇ SATMAK

 

 

“ÖZET”

SANIKTA DE GEÇİRİLEN SATIŞA ARZEDİLMİŞ DAVA KONUSU VETERİNER İLAÇLARININ İZİNSİZ OLARAK ÜRETİLMİŞ İLAÇLARDAN BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI VE İZİNSİZ ÜRETİLMİŞ OLDUKLARININ TESPİTİ HALİNDE SANIĞIN EYLEMİNİN 3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNUN 53. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKTİĞİ, AKSİ HALDE SANIĞIN EYLEMİNİN 6197 SAYILI KANUNUN 43. MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURACAĞI GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

İzinsiz ilaç satmaktan sanık Mustafa hakkında yapılan duruşma sonunda; Hükümlülüğüne, ertelemeye ve müsadereye dair (Pazarlar Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 6.6.2002 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 25.12.2002 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanıkta ele geçirilen satışa arzedilmiş dava konusu veteriner ilaçlarının izinsiz olarak üretilmiş ilaçlardan bulunup bulunmadığının araştırılması ve izinsiz üretilmiş olduklarının tespiti halinde sanığın eyleminin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 53. Maddesi kapsamında değerlendirilmesinin gerektiği, aksi halde sanığın eyleminin 6197 sayılı Kanunun 43. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı düşünülmeden, eksik soruşturma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı ve,

2- Hükümden sonra 10.2.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4806 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik TCK.nun 30/2 madde fıkrasındaki düzenlemenin sanık lehine uygulanmasının gerekmesi,

Bozmayı icabettirmiş olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 18.6.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA