kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/6332 E., 2002/7240 K.

2863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK

HABER VERME ZORUNLULUĞU

TASNİF VE TESCİLE TABİ ETNOGRAFİK KÜLTÜR VARLIĞI

 

 

 

 

 

“ÖZET”

SANIĞIN EVİNDE BULUNDURDUĞU KİTABIN HANGİ YÖNÜ İLE TASNİF VE TESCİLE TABİ ETNOGRAFİK KÜLTÜR VARLIĞI OLDUĞU UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU İLE BELİRLENMEDEN, SADECE KİTABIN ESKİLİĞİNDEN HAREKETLE MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR. 2863 SAYILI YASANIN 4. MADDESİNDE YER ALAN “HABER VERME ZORUNLULUĞU” KÜLTÜR VARLIĞINI YASADIŞI YOLLARLA ELDE EDEREK ELİNDE BULUNDURANLARLA İLGİLİ OLMAYIP, KÜLTÜR VARLIĞININ BULUNMASI, BİLİNMESİ VEYA YENİ HABERDAR OLUNMASI HALLERİYLE İLGİLİ BİR ZORUNLULUKTUR.

“İçtihat Metni”

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan sanık Abdullah’ın yapılan yargılanması sonunda: 2863 sayılı kanunun 67, TCK.nun 59, 81, 72 ve 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince 715.000.000.-lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine dair (Elmalı Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 1.5.2001 gün ve 2000/28 Esas, 2001/90 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 7.5.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

1- Sanığın evinde bulundurduğu Molla tarafından kaleme alınan kitabın hangi yönü ile 2863 sayılı Kanun kapsamında tasnif ve tescile tabi etnoğrafik kültür varlığı olduğu bilirkişi kurulundan ek rapor alınmak suretiyle belirlenmeden, sadece kitabın eskiliğinden hareketle düzenlenen rapor yeterli görülerek eksik soruşturmayla yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

2- Kabule göre; 2863 sayılı Yasanın 4. maddesinde “haber verme zorunluluğu” başlığı altında taşınır ve taşınmaz kültür varlığı bulunduğunu bilenlerin veya yeni haberdar olan malik ve zilyetlerin en geç üç gün içinde bu durumu ilgili mercilere bildirmeye mecbur oldukları belirtilmiş, buna aykırı hareket edenlerin ceza yaptırımı 67. maddede yer almıştır. Görüldüğü üzere 4. madde kültür varlığını yasa dışı yollarla elde ederek elinde bulunduranlarla ilgili olmayıp kültür varlığının bulunması, bilinmesi veya yeni haberdar olunması hallerini kapsamaktadır. Bu nedenle fiil, 2863 sayılı Yasanın 5. maddesine göre devlet malı sayılan korunması gerekli taşınır kültür varlığını 24. maddeye aykırı olarak elinde bulundurmak olup, ceza yaptırımı 70. maddede yer almaktadır. Bu hususlar dikkate alınarak sanığın 24. madde yollamasıyla 70. madde uyarınca cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 23.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA