kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2001/7659 E., 2002/3817 K.

813 SAYILI YASAYA AYKIRILIK

PİŞMANLIK KOŞULLARI

 

 

 

“ÖZET”

213 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK 359. MADDESİNDE YER ALAN “371. MADDEDEKİ PİŞMANLIK ŞARTLARINA UYGUN OLARAK DUNUNU İLGİLİ MAKAMLARA BİLDİRENLER HAKKINDA BU MADDE HÜKMÜ UYGULANMAZ” ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEMESİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN, 371- MADDESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanık Mustafa’nın yapılan yargılanması sonunda: Beraatine dair (Söke Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 31.1.2000 gün ve 1997/1374 Esas, 2000/37 Karar sayılı hükmün suresi içinde Yargıtayca İncelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 14.6.2001 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

213 sayılı Yasanın 359. maddesinde 4369 sayılı Yasayla yapılan değişiklikte getirilen “371. maddedeki pişmanlık sarflarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz* şeklindeki düzenlemenin uygulanabilmesi için aynı Yasanın 371. maddesine gönderme yapıldığı ve. bu maddede yer alan “mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi bir resmi makama bir ihbarda bulunulmamış olması, dilekçenin vergi incelemesine başlanılmasından veya olay takdir komisyonuna intikal ettirilmeden önce verilmiş olması, hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde tevdi olunması, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının haber verme tarihinden itibaren 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş vergilerin faizi ile birlikte 15 gün içinde ödenmesi” koşullarının gerçekleşmesi gerektiği, somut olayda, sözü edilen bu koşullardan hiçbiri gerçekleşmemiş olduğu gibi yalnızca faturaların çalındığının vergi dairesine dilekçe ile bildirilmesinin anılan madde kapsamında pişmanlık olarak kabulüne olanak bulunmadığı, ancak; savunma, oluş, sanığın iştigal alanı, iş koşulları ve faturaların bir kısmının kullanılmış ve kullanılan kısmının defterlere geçirilmiş olması itibariyle geçerli sayılan çalınma olayından dolayı 213 sayılı Yasanın 13. maddesindeki mücbir sebebin uygulanması gerektiği anlaşıldığından müdahil vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibariyle doğru bulunan beraate ilişkin hükmün (ONANMASINA), 6.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA