kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7953 E., 2004/1194 K.

DEVRİKTEN EMVAL ELDE ETMEK

ORMAN İÇİ KÖYDE SUÇ İŞLENMESİ

YARGILAMA GİDERLERİ

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
3.C E Z A D A İ R E S İ
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS :2003/7953
KARAR :2004/1194
TEBLİĞNAME :136607

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,Ancak;
1-Sanıkların nüfusuna kayıtlı olup fiilen ikamet ettikleri ve emvali temin ettikleri yerin mülki hudutlarında bulunduğunu bildirdikleri Ş (K) köyünün orman köylerini kalkındırma yönetmeliğinin 5.maddesi uyarınca orman içi köyü olup olmadığı orman işletme müdürlüğünden sorulup sonucuna göre orman kanununun 91/son.maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin araştırılmaması,
2-Sanıkların suçu birlikte işledikleri kabul edildiğinden yargılama giderinin müteselsilen yerine, müştereken tahsiline karar verilmesi,
3-Hükümden sonra 10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30.maddesinde değişiklik yapan 4806 sayılı yasanın 1.maddesi ile para cezalarında bin liranın küsurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ile sanık hakkında tayin olunan ağır para cezasındaki ve hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,
Bozmayı gerektirmiş, mahalli C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı BOZULMASINA, 25.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA