kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/3224 E., 2003/5304 K.

EK SAVUNMA

İÇTİMA

ORMANDAN TARLA AÇMA SUÇU

 

 

 

“ÖZET”

KEŞİFTE BELİRLENEN VE İDDİANAMEDE DAVA KONUSU YAPILMAYAN 8670 M2’LİK ALAN İÇİN C.SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUP DAVA AÇILMASI SAĞLANIP FİİLİ VE HUKUKİ İRTİBAT NEDENİYLE HER İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLMEK SURETİYLE VE BİLİRKİŞİDEN ORMAN TAHRİBATI YAPILMADIĞI ANLAŞILAN 8670 M2 ORMAN ALANININ 3528 M2’LİK ORMAN TAHRİBATI YAPILAN ALANLA AYNI ZAMANDA AÇILIP AÇILMADIĞI, ALT FLORANIN TAHRİP EDİLİP EDİLMEDİĞİ SORULUP AÇIKLIĞA KAVUŞTURULARAK AYNI ZAMAN VE KASITLA AÇILDIĞININ BELİRLENMESİ HALİNDE AÇMA YAPILAN SAHANIN 5000 M2’DEN BÜYÜK OLMASI NEDENİ İLE SANIK HAKKINDA ORMAN KANUNUNUN 93/3. FIKRASININ UYGULANMASI GEREKECEĞİNDEN CMUK.NUN 258. MADDESİ GEREĞİNCE SANIĞA EK SAVUNMA HAKKI TANINMASI SURETİYLE BU FIKRASI DA UYGULANMASI AÇINA TARİHİNİN FARKLI OLMASI HALİNDE İSE EYLEMİN AYNI KASIT ALTINDA VE KISA ZAMAN ARALIKLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİP GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİ TESPİT EDİLİP SANIK HAKKINDA TCK.NUN 80. MADDESİNİN DE UYGULANMA YERİ BULUNUP BULUNMADIĞININ VEYA EYLEMİN 2 AYRI SUÇU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI TESPİT EDİLEREK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİNİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın nüfus kaydına göre Halil olan baba adını gerekçeli karar başlığında Ali olarak yazılması mahallinde düzeltilmesi mümkün daktilo hatası olarak kabul edilmiş,

Sair itirazlar yerinde görülmemiştir. Ancak;

Davanın dayanağını oluşturan suç tesbit zaptında sanığın 3528 m2 orman alanı üzerindeki çam ağaçlarını keserek ve boğarak açma yaptığı tesbit edilip 9.2.2001 tarihli iddianame ile de 3528 m2’lik sahayı açmaktan orman Kanununun 93/2. maddesinin uygulanması talebiyle kamu davası açılmış olup olay yerinde yapılan kesife katılan gerekli incelemeleri yapan teknik bilirkişi Orman Mühendisi Oğuzhan ibraz etmiş bulunduğu 30.7.2001 kabul tarihli raporunda “toprak ve bitki örtüsüne bakılarak toplam 11.928 m2 lik alanda açma yapıldığı, ancak 3528 m2 lik alanda orman tahribatının yapıldığı görülmüştür” şeklindeki tesbiti karşısında keşifte belirlenen ve iddianamede dava konusu yapılmayan 8670 m2 lik alan için C.Savcılığına suç duyurusunda bulunup dava açılması sağlanıp fiili ve hukuki irtibat nedeniyle her iki dava birleştirmek suretiyle ve bilirkişiden orman tahribatı yapılmadığı anlaşılan 8670 m2 orman alanının 3528 m2 lik orman tahribatı yapılan alanla aynı zamanda açılıp açılmadığı, orman diri örtüsünü teşkil eden alt Floranın tahrip edilip edilmediği sorulup açıklığa kavuşturularak aynı zaman ve kasıtla açıldığının belirlenmesi halinde açma yapılan sahanın 5000 m2 den büyük olması nedeni ile sanık hakkında Orman Kanununun 93/3. fıkrasının uygulanması gerekeceğinden CMUK.nun 258. maddesi gereğince sanığa ek savunma hakkı tanınması suretiyle bu fıkrası da uygulanması, açma tarihinin farklı olması halinde ise eylemin aynı kasıt altında ve kısa zaman aralıklarıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği tesbit edilip sanık hakkında TCK.nun 80. maddesinin de uygulanma yeri bulunup bulunmadığının veya eylemin 2 ayrı suçu oluşturup oluşturmadığı tesbit edilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini gerektiği gözetilmeyerek bu yönden eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması Hüküm olunan tazminat ve ağaçlandırma gideri toplam itibarıyla nisbi harcın eksik tayini,

Bozmayı gerektirmiş Mahalli C.Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 24.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA