kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2002/4043 E., 2003/1970 K.

DOLANDIRICILIK

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK

 

“ÖZET”

BANKADA SÖZLEŞMELİ MEMUR OLUN SANIĞIN; NOKSAN, İMZAYLA TAHSİLAT FİŞİ DÜZENLEYİP MÜTEAKİBEN BİLGİSAYAR ORTAMINDA İPTAL İŞLEMLERİ YAPARAK KAYIT DIŞI BIRAKTIĞI PARALARI ALMAKTAN İBARET EYLEMLERİ PARA YATIRMAK İÇİN MÜRACAAT EDEN MÜŞTERİ ADEDİNCE, BANKANIN ARACI OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUR.

“İçtihat Metni”

Zimmet suçundan sanık Yaşar’ın yapılan yargılanması sonunda; eylem görevi kötüye kullanma niteliğinde görüldüğünden bu suçtan mahkumiyetine dair (Afyon Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 15.5.2001 gün ve 2000/62 Esas, 2001/81 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi katılan vekili ve sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

T.C. Z ......... Bankası Afyon Şubesinde sözleşmeli memur olan sanığın tahsilat ve tediye fişi düzenleme görevi bulunmakla birlikte imzaya, para tahsil ve tediyesine yetkili olmadığı gibi bankanın paraları üzerinde muhafaza ve murakabe sorumluluğu da bulunmadığı halde, bankaya kredi kartı borcunu ödemek için gelen müşterilere tahsilat makbuzu düzenleyip verdiği ve aynı gün tahsilat fişlerini iptal ederek müşterilerden yetkisiz olarak aldığı paraları mal edindiğinin anlaşılması karşısında, fişlerin müşterilerden para tahsil edildiğini gösterecek ve iğfal kabiliyeti kazanacak biçimde düzenlenmediği, eksik imzalı veya imzasız olduğu bu nedenle sahtecilik suçunun oluşmadığı ancak noksan imzayla tahsilat fişi düzenleyip müteakiben bilgisayar ortamında iptal işlemleri yaparak kayıt dışı bıraktığı paraları almaktan ibaret eylemlerinin para yatırmak için müracaat eden müşteri adedince TCK.nun 504/3. maddesine uyan bankanın aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturacağı gözetilmeden, yazılı biçimde müteselsil görevi kötüye kullanma suçundan hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 14.4.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA