kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/4595 E., 2003/5502 K.

İŞGAL VE FAYDALANMA

 

“ÖZET”

SUÇ KONUSU YERİN ORMAN İLE SINIR OLDUĞUNUN VE TAPUSU BULUNMADIĞININ ANLAŞILMASI KARŞISINDA, YENİDEN AMENEJMAN PLANI, MEMLEKET HARİTASI VE CELBEDİLECEK HAVA FOTOĞRAFLARI DA UYGULANMAK SURETİYLE KEŞİF YAPILARAK SUÇ KONUSU YERİN BİLİMSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ İTİBARİYLE, ARAZİNİN JEOLOJİK, TOPOGRAFİK, KLİMOTOLOJİK FAKTÖRLERİDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak, Her ne kadar, mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen orman mühendisi bilirkişinin raporunda suça konu yerin memleket haritasında sarı renkli ormansız alanlarda, amenejman haritasında da tarım arazisi içinde kalıp orman dışı alan olduğu bildirilmişse de, yine rapordan amenejman haritasında ziraat orman toprağı rumuzuyla gösterilen alanda kalıp, eğiminin %75-80 olduğunun eğim nedeniyle toprak muhafaza karakteri taşıyıp kuzey-kuzeybatı yönünden orman ile sınır olduğunun ve tapusu bulunmadığının anlaşılmasına; köy muhtarı tanığında yerin bildiği kadarıyla orman olup şahıs arazisi bulunmadığını beyan etmesine göre, mahallinde orman tekniğinden anlayan orman mühendisi bilirkişi ile imzacı tanıklardan da en az biri hazır bulundurularak yeniden amenejman planı, memleket haritası ve celbedilecek hava fotoğrafları da uygulanmak suretiyle keşif yapılarak suç konusu yerin bilimsel ve teknik özellikleri itibariyle, arazinin jeolojik, topografik, klimotolojik faktörleri de gözönünde bulundurularak orman sayılan yerlerden olup olmadığının tesbiti He suç yerinin temeldeki asıl niteliği itibariyle orman toprağı iken sonradan bu vasfını kaybederek ziraat arazisine dönüşmüş olsa bile orman olduğunun belirlenmesi halinde suçun sübut bulacağı gözetilmeden yeterli olmayan bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş Müdahil idarenin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı (BOZULMASINA), 30.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA