kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2003/127 E., 2003/812 K.

MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK

 

 

 

 

 

 

 

“ÖZET”

SANIKLARIN HER BİRİNİN ELİNDEKİ BIÇAKLA MAKTULE MÜTEADDİT KERE VURARAK, BİRBİRLERİNİN EYLEMİNE KISA SAYILMAYACAK BİR SÜRE DAYANIŞMALI OLARAK DESTEK VE KATKI YAPMAK MAKTULÜN MUKAVEMETİNİ KIRMAK VE ZAMANINDA KAÇIP KURTULMASINI ENGELLEMEK SURETİYLE SUÇU BİRLİKTE İRTİKAP ETTİKLERİ ANLAŞILMASINA GÖRE TCK.NUN 448. MADDESİ YERİNE 463. MADDESİNİN UYGULANMASI YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Cumali’yi müstakil faili belli olmayacak şekilde kasten öldürmekten sanıklar Özgür ve Mehmet, işbu ölümle biten kavgada maktule el uzatmak sanık Ahmet Mahmut’un yapılan yargılanmaları sununda; Hükümlülüklerine sanık Ümit’in beraatine ilişkin (Adana Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 5.7.2002 gün ve 436/208 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi C.Savcısı ile sanıklar Özgür ve Mehmet taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar Özgür, Mehmet ve Ahmet’in suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde kanuni ve takdiri cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık Ümit hakkındaki delillerin mahkumiyete yeter mahiyette bulunmadığı isabetle kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma sebebi dışında is betsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Özgür müdafiinin sübuta, vasfa, te didin yersizliğine, tahrikin derecesine vesaireye, sanık Mehmet müdafiin meşru müdafaa hali bulunduğuna, TCK.nun 50. maddenin uygulanması gerektiğine, vasfa, tahrikin derecesine vesaireye yönelen, Cumhuriyet Savcısının sanık Ümit hakkında sübuta ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazIarının reddiyle sanık Ümit’in beraatine dair hükmün tebliğnamedeki düşüne gibi (ONANMASINA),

Sanık Ahmet, Özgür ve Mehmet hakkındaki hükmün incelenmesinde;

Sanık Mehmet’in ele geçirilemeyen satır benzeri büyük bıçakla, Ö; gürün zırh denilen dönerci bıçağı ile ve Ahmet’in kelebek bıçağı ile maktul müteaddit kere vurarak birbirlerinin eylemine kısa sayılamayacak bir süre de yanışmalı olarak destek ve katkı yapmak, mukavemetini kırmak, zamanında kaçıp kurtulmasını engellemek suretiyle suçu birlikte irtikap ettikleri, maktulü sanıkların müteakip bıçak darbelerinden korunmak için kendini nehre atmasına rağmen iç ve dış kanama sonucu ölümden kurtulamadığı oluş ve deli lerden anlaşılmasına göre, sanıklar Ahmet ve Özgür’ün TCK.nun 64/1, 448 51/1 ve 59 sanık Mehmet’in de aynı Kanunun 64/1, 448, 51/1, 55/3 ve 59 maddeleri ile tecziyeleri gerekirken sanık Ahmet’in suçunun maktule el uzatmak olarak tavsif edilmesi, Özgür ve Mehmet hakkında da TCK.nun 463 maddenin tatbik olunması,

Kanuna aykırı ve Cumhuriyet Savcısının sair temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA) 1.5.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA