kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Ceza Genel Kurulu 2005/4-156 E., 2006/23 K.

MÜSADERE EDİLMİŞ OLAN SANIK MALLARINA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ

PARA CEZASININ MİKTAR OLARAK CMUK’TA BELİRTİLEN TEMYİZ ALT SINIRINDAN DAHA AŞAĞIDA OLMASI

ŞARTLI TEHDİT,ETKİLİ EYLEM SUÇLARI SEBEBİYLE YARGILANAN SANIKLARIN HUKUKİ DURUMLARI

 

 

 

 

 

“ÖZET”

“İçtihat Metni”

Sanık M….. Seyhan’ın şartlı tehdit suçundan beraatine, sanık M….. Budak’ın etkili eylem suçundan TCY’nın 456/4, 457/1, 59/2 ve 647 sayılı Yasanın 6. maddeleri uygulanmak ve doğrudan para cezası tayin olunmak suretiyle 101.400.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, cezasının ertelenmesine, emanetin 2003/303 sırasında kayıtlı iki sopa ile bir bıçağın TCY’nın 36. maddesi uyarınca müsaderesine, sanık N... Seyhan’ın madde tayini suretiyle hakaret suçundan TCY’nın 480/3, 59/2, 647 sayılı Yasanın 4 ve 6. maddeleri uyarınca 456.300.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, cezasının ertelenmesine, 37.500.000 lira yargılama giderinin sanıklar M…. Budak ve N….. Seyhan’dan müştereken tahsiline ilişkin olarak Niğde 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 11.04.2002 gün ve 147-154 sayılı hüküm müdahil sanık M….. Budak vekili ile sanık N….l Seyhan müdafii tarafından temyiz edilmekle dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 20.04.2004 gün ve 6493-5053 sayı ile;

”1- Sanık M….. Seyhan’ın, alacağını isteyen katılan sanık M….. Budak’ı “eğer senden borç para aldığımı eşim N…..l’e söylersen, seni bitiririm” diyerek tehdit etmesinin TCY 188/1. maddesine uyduğu gözetilmeden, katılanın eylemden sonra normal yaşamına devam ettiği ve ciddiye alınmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi,

2- Katılan N…. Seyhan’ın, kendisine hakaret etmesinden sonra sanık M….a Budak’ın yaralama eylemini işlediği ve olayda haksız kışkırtma bulunduğu gözetilmeyerek TCY. 51. maddesinin uygulanmaması,

3- Birbirlerine karşı suç işleyen sanıklar N…. Seyhan ve M…… Budak’tan yargılama giderlerinin payları oranında yerine müştereken alınmasına karar verilmesi,” isabetsizliğinden bozulmuştur.

(3) nolu bozma nedenine karşı gereğini yerine getirerek eylemli biçimde uyan Yerel Mahkeme bozmanın (1) ve (2) nolu maddelerinde belirtilen nedenlere karşı 03.03.2005 gün ve 415-120 sayı ile; “.....Sanık M…..’nın sözlerinden sonra M….. Budak’ın paniklemediği, etkilenmediği, normal yaşamını sürdürdüğü ve bu sözleri ciddiye almadığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan sanık M…..’nın sözleri nedeniyle şartlı tehdit suçu oluşmamıştır.

Öte yandan, eylemin borç alışverişi yüzünden meydana gelmesi karşısında sanık N….. Seyhan hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanması gerekmemiştir.” gerekçesi ile önceki hükümde direnmiştir.

Bu hükümlerin de müdahil sanık M….. Budak vekilleri ile sanıklar M….. Seyhan ve N…. Seyhan vekilleri ile C.savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay C.Başsavcılığının “sanık M….. hakkındaki hükme yönelik temyiz isteminin reddi, sanık Mustafa Seyhan hakkındaki hükmün bozulması” görüşünü içeren 10.11.2005 gün ve 82623 sayılı tebliğnamesiyle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle Yargıtay Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Dosya kapsamına göre;

1- Sanıklar M…. Budak ile H…. Budak hakkında etkili eylem suçlarından dolayı dava açılmasından sonra, bu suçların mağdurları olan N…. Seyhan ile M…. Seyhan’ın 20.04.2001 günlü talimat duruşmasında şikayetlerinden vazgeçmeleri karşısında, sonradan 01.11.2001 günlü oturumda Yerel Mahkemece bu şahısların davaya katılmalarına karar verilmiş olması, işlemin gerçekleştirildiği tarihte yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 372. maddesine aykırı olup, bu geçersiz usuli işlem adı geçenlere katılan sıfatı ve hükmü temyiz etme hakkı vermeyeceğinden, katılan sıfatıyla gerçekleştirdikleri temyiz istemlerinin CMUK’nun 317. maddesi uyarınca reddi gerekmektedir.

2- Öte yandan, katılan sanık M….. Budak’ın silahla etkili eylem suçundan dolayı doğrudan para cezası tayin edilmek suretiyle 101.400.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 03.03.2005 tarihli verilen hüküm, CMUK’nun 305. maddesinde belirtilen temyiz edilebilirlik sınırının altında kalması nedeniyle kesin nitelikte olduğundan, sanık Müberra Budak müdafilerinin bu suça yönelik temyiz inceleme istemlerinin de CMUK’nun 317. maddesi uyarınca reddi gerekmektedir.

Bu nedenle temyiz incelemesi, sanıklardan M….. Seyhan hakkında şartlı tehdit, Nihal Seyhan hakkında madde tayini suretiyle hakaret suçlarından kurulan hükümlerle sınırlı biçimde yapılmalıdır.

Ancak dosya incelendiğinde;

a) Bozma sonrası duruşmaya vekilleri davet olunduğu halde, sanık N…. ile katılan M….’nın davet olunmadıkları ve bozmaya karşı diyecekleri sorulmadan karar verildiği anlaşılmaktadır. Oysa 1412 sayılı CYUY’nın 326. maddesine göre, bozmadan sonra Yerel Mahkemece sanık ve katılana duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ olunması, duruşma gününden haberdar edilmeleri zorunludur.

Bu itibarla sair yönleri incelenmeyen direnme hükmünün öncelikle bu usuli nedenle bozulmasına karar verilmelidir.

b) Öte yandan, bozma sonrası kararda sanık Nihal Seyhan’ın adı ve kimliği gerekçeli karar başlığında yazılmış, gerekçeli kararın içeriğinde bu sanığa atılı madde tayini suretiyle hakaret suçu yönünden değerlendirme yapılmış, ayrıca hüküm fıkrasında yargılama gideri yüklenmiştir. Buna karşın, sanık N…. Seyhan’ın bu suçu ile ilgili olarak 1412 sayılı CMUK’nun 223. maddesinde sayılan hükümlerden herhangi biri verilmemiştir.

Oysa, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan CMUK’nun 268/4. maddesine göre, hüküm fıkrasında; uygulanan yasa maddelerinin, 253. maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, verilen ceza miktarının, yasa yollarına başvurmanın olanaklı olup olmadığının tereddüde yer bırakmayacak biçimde gösterilmesi zorunludur. Nitekim benzer kural, sonradan yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK’nun 232. maddesinde de öngörülmüştür. Bu itibarla, sanık Nihal Seyhan hakkındaki hükmün ayrıca bu nedenle de bozulmasına karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1- Sanıklar N…. Seyhan ile M….. Seyhan müdafilerinin katılan vekili sıfatına dayanmak suretiyle gerçekleştirdikleri temyiz inceleme istemlerinin CYUY’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2- Sanık M…. Budak müdafiinin bu sıfatla vaki temyiz isteminin CYUY’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

3- Yerel Mahkemenin sanık M….. Seyhan hakkında şartlı tehdit, sanık N…. Seyhan hakkında madde tayini suretiyle hakaret suçlarından kurduğu hükümlerin sair yönleri incelenmeksizin öncelikle yukarıda açıklanan usul yanılgıları nedeniyle BOZULMASINA,

4- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 14.02.2006 günü sonucu itibariyle tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA