kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Ceza Genel Kurulu 2007/5.MD-178 E., 2007/268 K.

USULE AYKIRILIK

“İçtihat Metni”

Mağdure M...... T.......’a kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle müteselsilen cinsel saldırıda bulunmak suçundan yargılanan sanığın; 5237 sayılı Yasanın 102/1,102/3-b, 43/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla tecziyesine ilişkin Yargıtay 5. Ceza Dairesince verilen 25.05.2007 gün ve 1 MD-4 sayılı hükmün, sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay C.Başsavcılığının “bozma” istekli, 06.07.2007 gün ve 309862 sayılı tebliğnamesi ile Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Ceza Yasası uygulamasında memur sayılan sanığın; suç tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapmakta iken; yanında zabıt kâtibi olarak çalışan mağdureye birden fazla cinsel saldırıda bulunması tarzında gerçekleştiği kabul edilen olaya ilişkin hüküm, sanık tarafından usule, sübuta, vasfa, vs.ye yönelik olarak temyiz edilmiş ise de; Ceza Genel Kurulu’ndaki inceleme sırasında, hükmün tefhim edildiği, 25.05.2007 günlü oturuma ait tutanağın hüküm fıkrasının ilk bölümünü de kapsayan 2. sayfasının zabıt katibi M....... G...... ile hükme iştirak etmiş olan Daire Üyeleri tarafından imzalanmamış olmasının Yargıtay İç Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca öncelikle ele alınıp ön mesele olarak görüşülmesi gerektiği kabul edilmiştir.

Bu durumda ön mesele olarak görüşülmesi gereken iki ayrı sorunun bulunduğu ortadadır.
Bunlardan birincisi, duruşma tutanağının hükmün bir bölümünü de içeren sayfasının zabıt kâtibi tarafından imzalanmamış olmasıdır.

5271 sayılı CYY.nın 219. maddesinin 1. fıkrasında; “Duruşma için tutanak tutulur. Tutanak, mahkeme başkanı veya hakim ile zabıt katibi tarafından imzalanır….” aynı Yasanın 232. maddesinin 7. fıkrasında ise “….Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme başkanı veya hakim ile zabıt katibi tarafından imzalanır ve mühürlenir.” şeklindeki emredici hükümlere yer verilmiştir.

Her iki düzenleme birlikte ele alındığında; duruşma tutanakları ile hükümlerin nüshaları ve özetlerinin duruşmaya iştirak etmiş olan zabıt kâtibi tarafından imzalanmasının zorunlu olduğu açıktır.

İncelenen olayda, hükmün tefhim edildiği oturuma ait duruşma tutanağının kısa kararın bir bölümünü de kapsayan 2. sayfasının duruşmaya katıldığı anlaşılan zabıt katibi tarafından imzasız bırakılması 5271 sayılı CYY.nın 219/1 ve 232/7. maddelerine aykırı görüldüğünden, hükmün bu yönüyle bozulması gerekmektedir.

Ön mesele olarak ele alınan ikinci sorun ise; kısa kararın bir bölümünü de içine alan duruşma tutanaklarının 2. sayfasının heyet halinde görev yapan Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanınca imzalanmış, fakat Daire Üyeleri tarafından imzalanmamış olmasının usule aykırı olup olmadığı konusuyla ilgilidir.

Her ne kadar Ceza Genel Kurulu’nun 10.04.2007, 29.05.2007, 18.09.2007, 20.11.2007 gün ve 74-86, 104-116, 125-186, 196-246 sayılı kararlarında, duruşma tutanaklarının hükmü ve kararları içeren tüm sayfalarının duruşmaya katılmış olan hakimlerin tamamınca imzalanması gerektiği kabul edilmiş ise de; 5271 sayılı CYY.nın 219. maddesinin 1. fıkrasındaki; “Duruşma için tutanak tutulur. Tutanak, mahkeme başkanı veya hakim ile zabıt katibi tarafından imzalanır.” hükmü ile aynı Yasanın 232. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “….Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme başkanı veya hakim ile zabıt katibi tarafından imzalanır ve mühürlenir.” şeklindeki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, duruşma tutanaklarının ve hükümlerin nüshaları ile özetlerinin sadece heyet halinde çalışan mahkemelerde mahkeme başkanı ve zabıt katibi, diğer mahkemelerde ise hakim ve zabıt katibi tarafından imzalanmasının yeterli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte; CYY.nın 232. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; “Karar ve hükümler bunlara katılan hakimler tarafından imzalanır.” şeklindeki düzenlemeden, karar ve hükümleri kapsayan tüm sayfaların da bunlara katılan hakimler tarafından imzalanması gerektiği sonucu çıkartılamaz. Bu durumda hükmün bulunduğu tüm sayfaların başkan ve zabıt takibi tarafından, hükmün son bulduğu kısmın ise iştirak etmiş olan tüm hakimlerce imzalanmış olması yeterlidir.

Nitekim, 5271 sayılı CYY.nın 232/4. madde ve fıkrasındaki düzenleme 1412 sayılı CYUY.nın 268/2. madde ve fıkrasında aynen yer almasına rağmen, 1412 sayılı Yasanın yürürlükte olduğu dönemde hüküm ve kararların tüm sayfalarının katılan hakimlerin tamamınca imzalanmasının gerektiği yönünde bir yorum ve uygulama yapılmamıştır.

Somut olayda, kısa kararın yer aldığı tutanağın ilk sayfasının Daire Üyelerince imzalanmamış, buna karşılık tutanak sonunun tüm Daire Üyelerince imzalanmış olması karşısında, söz konusu eksiklik CYY.nın 232/4. maddesine aykırı bulunmamıştır.

Çoğunluk görüşüne katılmayan Genel Kurul Başkanı ve bir kısım Genel Kurul Üyesi; 5271 sayılı Yasanın 232/4. madde ve fıkrasındaki açık hüküm karşısında hüküm ve kararları ihtiva eden tutanakların tüm sayfalarının katılan hakimlerin bütünü tarafından imzalanması gerektiği görüşüyle bu konuya hasren karşıoy kullanmışlardır.

Bu itibarla, zabıt katibi imzasının eksikliğine dayanan birinci ön sorun oy birliğiyle kabul, buna karşılık Daire Üyelerinin imzalarının eksikliğine ilişkin olan ikinci ön sorun oyçokluğu ile reddedilmeli ve birinci ön soruna dayalı olarak hükmün sair yönleri incelenmeksizin usule aykırılık nedeniyle bozulmasına karar verilmelidir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 25.05.2007 gün ve 1 MD-4 sayılı hükmünün; sair yönleri incelenmeksizin, belirtilen usule aykırılık nedeniyle BOZULMASINA,

2- Dosyanın Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 04.12.2007 günü tebliğnameden farklı düşünceyle, oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA