kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Ceza Genel Kurulu 2007/6-191 E., 2007/209 K.

HAZIRLIK AŞAMASINDA EL KOYMA

HIRSIZLIK

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan şüpheli U... K.....’den ele geçen ve muhafaza altında alınan kesere 5271 sayılı CYY’nın 127/1. maddesi gereğince el konulmasının Kadıköy Çocuk Mahkemesinden talep edilmesi üzerine,

Kadıköy Çocuk Mahkemesince 06.03.2006 gün ve 57 sayı ile;

”…ÇKK. nun 42. maddesi uyarınca bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde CMK. hükümleri uygulanacağından, suç şüphesi altında bulunan bir çocukla ilgili olarak yapılan soruşturma aşamasında, çocuktan el konulan eşya, yakalama, arama, vücudunun muayenesi, örnek alma, soruşturma aşamasında sorgulanma ve tutuklanması gibi koruma tedbirine karar verme yetkisi sulh ceza hâkiminindir...” gerekçesiyle el koyma talebin reddine karar verilmiştir.

Bu karara Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmesi üzerine Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince 14.03.2006 gün ve 370 müt. sayı ile;

” ...Hazırlık aşamasında elkoyma kararı tedbir niteliğinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan Çocuk Mahkemesinin müteferrik kararına itirazın reddine,

Elkoyma talebinin sulh ceza mahkemesinde yapılmak üzere evrakın C.Savcılığına iadesine...” evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verilmiştir

Adalet Bakanlığınca, 5271 sayılı Ceza Yargılaması Yasası’nda yer alan koruma tedbirlerine, Çocuk Mahkemesi veya hâkimi tarafından karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle yasa yara-rına bozma isteminde bulunulması üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi 04.06.2007 gün ve 12756-6931 sayı ile, Kadıköy 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen itirazın reddine ilişkin kararın bozulmasına karar vermiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 20.07.2007 gün ve 103781 sayı ile;

”…suça sürüklenen çocuklar hakkında yürütülen soruşturma aşamasında 5271 sayılı CMK. nunda düzenlenen koruma tedbirlerinden olan el koyma kararını onaylama konusunda görevli hâkim sulh ceza hâkimidir, itiraz merciinin kararı yerindedir …” gerekçesiyle itiraz yasa yoluna başvurularak, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 04.06.2007 gün ve 12756-6931 sayılı bozma kararının kaldırılıp, Adalet Bakanlığının yasa yararına bozma isteminin reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

1- Yargılama konusu maddi olay;

18 yaşından küçük şüpheli U... K.....’in 05.03.2006 tarihinde kapalı olan bir işyerine girmek için elindeki keser ile zorladığı sırada kolluk tarafından yakalanması ve suçta kullandığı alete elkonulması şeklinde gerçekleşmiştir.

2- Yargıtay 6. Ceza Dairesi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca çözümlenmesi gereken hukuksal uyuşmazlık;

5271 sayılı Ceza Yargılaması Yasası’nda yer alan koruma tedbirleri arasında düzenlenen elkoyma işlemini onaylama görevinin sulh ceza hâkimine mi yoksa çocuk hâkimine mi ait olduğuna ilişkindir.

3-Ön sorun;

Ceza Genel Kurulundaki inceleme sırasında, işin esasına girilmeden önce dosya içerisin-de bulunan bir kısım belge fotokopilerinin onaysız olduğunun saptanması üzerine bu konu Yargıtay İç Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca öncelikle ele alınıp “ön sorun” olarak değerlendirilmiştir.

4-Değerlendirme,

Ceza Yargılamasında başvurulan kanıtlama araçlarından biri de belgelerdir. Yargılama makamları, suç isnadı nedeniyle oluşan uyuşmazlığı çözümlerken, kendiliklerinden getirttikleri ya da iddia ve savunma doğrultusunda sunulan belgelerin güvenilirliğini de denetlemek durumundadır. Güvenilirliğin denetlenebilmesi için, belgenin aslının, bu mümkün olmadığı takdirde ise aslına uygunluğunun yetkili makam veya kişilerce onanmış örnek ya da kopyalarının dosyaya konulması gerekir.

Dosya incelendiğinde, yasa yararına bozma talebine ekli olay tutanağı, Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığının elkoyma talebi, Kadıköy Çocuk Mahkemesi ile Özel Dairece bozulmasına karar verilen Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararlarının onaysız fotokopi olduğu görülmektedir. Usulünce onaylattırılarak güvenilirliği sağlanmadan bu fotokopi belgelere dayalı olarak Özel Dairece yasa yararına bozma istemi konusunda karar verilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Özel Dairece değerlendirme yapılarak karar verilmesinin olanaklı bulunmadığı bir durumda, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca da doğrudan değerlendirme yapılamayacağından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının bu farklı gerekçeyle kabulü ile yasa yararına bozma kararının kaldırılarak, dosyanın Özel Dairesine gönderilmesine karar verilmelidir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının bu değişik gerekçe ile KABULÜNE,

2-Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 04.06.2007 gün ve 12756-6931 sayılı yasa yararına bozma kararının KALDIRILMASINA,

3- Dosyanın belirtilen eksiklikler tamamlattırıldıktan sonra bir karar verilmesi için Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16.10.2007 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA