kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Ceza Genel Kurulu 2006/6-210 E., 2007/231 K.

SAHTECİLİK

“İçtihat Metni”

Resmi evrakta sahtecilik suçundan sanık F.... K......’nun hakkındaki kamu davasının TCY.nın 102/4 ve 104/2. maddeleri uyarınca ortadan kaldırılmasına ilişkin Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesince 04.07.2002 gün ve 151-247 sayı ile verilen kararın, katılan kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 10.02.2005 gün ve 12275-1253 sayı ile;

”Sanığın, suç tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan sınavın, Sınav Komisyonu raportör üyesi olduğu, anılan sınava giren birden çok adayın yarışma Sınavı Cevap Anahtarındaki bazı yanlış şıkları silip, yerine doğru şıkları işaretleyerek sonuç puanlarını yükseltmek suretiyle bu adayların sözlü sınavda da başarı göstererek işe alınmasını sağladığının anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin TCK’nun 339, 80. maddelerindeki suçu oluşturduğu ve suçun türüne göre zamanaşımının dolmadığı gözetilmeden eylemlerin oluşturduğu suça ilişkin nitelendirmede yanılgıya düşülerek yazılı şekilde davanın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilmesi” isabetsizliğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Yerel Mahkeme ise 09.09.2005 gün ve 182-134 sayı ile;

”Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun ve Özel daire’nin duraksamasız uygulamalarına göre sahte sınav kağıdı belgesi özet belge niteliğinde olup, sınav kağıdında sahtecilik yapılması eylemi TCK.nun 339. maddesinde düzenlenen suçu değil, aynı Kanunun 341/son maddesinde yaptırıma bağlanan suçu oluşturur.(Yargıtay ceza Genel Kurulu’nun 18.05.1981 gün ve 1581-111, Yargıtay 6.Ceza Dairesi’nin 22.03.1988 gün ve 11908/3682, 14.04.1988 gün ve 3270/5019-14.04.1992 gün ve 2006/2975-18.03.1992 gün ve 7589/2256 sayılı kararları)

Hal böyle olunca, Özel daire bozma kararındaki görüşe katılmaya olanak yoktur.

Bu nedenle mahkememizce verilen karar usul ve yasaya uygun bulunduğundan bozmaya uyulmayarak önceki hükümde direnilmesine karar verilmesi gerekmiştir.” gerekçesiyle önceki hükmünde direnmiştir.

Bu kararın da katılan kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının onama istekli tebliğnamesi ile Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Sanık hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan açılan davada, sanığın eyleminin 765 sayılı TCY.nın 341/son maddesine uyduğundan bahisle hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilen olayda, Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlık, sanığın eyleminin hangi suç niteliğine uyduğunun belirlenmesine ilişkindir.

İncelenen dosya içeriğine göre;

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi M..... K....tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına hitaben yazılan 31.05.2000 gün ve 13-13 sayılı yazıda; Personel Dairesi Başkanlığında yapılan denetim çalışmaları sırasında geçmiş yıllara ait bazı konularda daha detaylı inceleme yapılması gereği duyulduğu, bu bağlamda Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere alınacak programcı, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri için 27-29.12.1995 tarihlerinde gecikmeli olarak yapılabilen sınavla ilgili olarak 6 ayrı usulsüzlük tespit edildiği, bunlardan bir tanesinin de bazı adayların sınav kağıtlarında oynamalar yapılarak puanlarının yükseltildiği ve sınavı kazanmalarının sağlandığının belirlendiği, sınav kağıtlarındaki bu değişikliklerin Personel Dairesi eski Başkanı F.... K...... tarafından yapıldığının düşünüldüğü, bu itibarla sınav kağıtlarının incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuarları Daire Başkanlığına gönderilerek rapor aldırılmasının gerektiği bildirilmiştir.

Bu işlem üzerine, soruşturma genişletilerek yürütülmüş ve yapılan tespitler sonucunda Sanayi ve Ticaret Bakanınca 06.11.2000 tarihinde konunun 4483 sayılı Yasa uyarınca ön incelemesinin yapılması hususunda verilen olur ile görevlendirilen Başmüfettişler M..... K....ile Ferhat Gül tarafından düzenlenen 18.12.2000 tarihli ön inceleme raporunda sonuç olarak özetle; sınav komisyonu üyelerinin, eylemlerinin evrakta sahtekarlık suçunu oluşturduğundan bahisle soruşturma izni verilmesi önerilmiş, Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından, sınav komisyonu üyeleri olan Personel Dairesi Başkanı F.... K......, Müsteşar Yardımcıları E... A..... ve Mehmet Altun ile İç Ticaret Genel Müdürü Osman Alpak haklarında 22.12.2000 tarihinde soruşturma izni verilmiştir.

Verilen soruşturma izni üzerine hakkında izin verilenlerin başvurması nedeniyle dosyayı inceleyen Danıştay 2. Dairesince 21.03.2001 gün ve 208-700 sayı ile; F.... K......’nun itirazının reddine ve dosyanın bu kişi yönünden Ankara C.Başsavcılığına gönderilmesine, diğer kişiler yönünden ise itirazlarının kabulüyle soruşturma izinlerinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Sanık aşamalarda sunduğu yazılı ve sözlü savunmalarında özünde tutarlı bir şekilde ve özetle; tarafına yöneltilen iddiaların suç ve suçlu yaratmak amacıyla ortaya konduğunu, varsayımlara dayalı olarak suçlandığını, sınav cevap kağıtlarında tahribat yapmasının söz konusu olmadığını, yüklenen suçu işlemediğini, beraatine karar verilmesini talep ettiğini, kaldı ki eylemi sabit görülse bile daha önce hakkında verilen takipsizlik kararında da belirtildiği gibi dava zamanaşımının dolduğu dikkate alınarak kamu davasının düşürülmesinin gerektiğini beyan etmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca talep edilmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kriminal Polis Laboratuarı tarafından düzenlenen 10.07.2000 gün ve 402 sayılı 16 sayfalık ekspertiz raporunda özetle;

34 adaya ait sınav kağıtları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; her bir adayın sınav kağıtları yönünden ayrı ayrı olmak üzere;

1- T…. օ..’a ait sınav cevap kağıdında birinci bölümde 7, 8, 13, 16, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 40, ikinci bölümde ise 1, 2, 3, 5 ve 8 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği, sınav cevap anahtarı üzerinde mevcut sınav sonucu 40 ve 17,5 rakamları ile yazıldığı halde bunların silinerek bilahare halen mevcut 74 ve 70 rakamlarının yazılmış olduğu;

2- Y….. D…….. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 7, 11, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 39 ile, ikinci bölümdeki 6. soru cevabının yazımında kullanılan kalem renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer işaretlemelere göre fark gösterdiği söz konusu işaretlemelerin aday dışındaki bir başka kişi tarafından yapıldığı;

3- E.. E….. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 36, 37 ve ikinci bölümdeki 3, 5, 6, 7 ve 8. sorularının cevabının yazımında kullanılan kalem renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer işaretlemelere göre fark gösterdiği söz konusu işaretlemelerin aday dışındaki bir başka kişi tarafından yapıldığı;

4- ܅…… օ…. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında silinip yeniden yazılan cevap şıklarında bir başka şahıs tarafından işaretlendiğini gösteren bulgu bulunmadığı;

5- H…. E…. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 1, 2, 39, 40 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği, sınav cevap anahtarı üzerinde mevcut sınav sonucu 68 rakamı ile yazıldığı halde bunların silinerek bilahare halen mevcut 74 rakamının yazılmış olduğu;

6- G…. G…. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 29, 30, 32, 34, 36 ve 37 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

7- I…. K…… adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 4, 32 ve 33 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

8- A….. A….. (օ…) adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 1, 6, 7, 15, 19 ve ikinci bölümdeki 2, 3, 9. sorularının cevabının yazımında kullanılan kalem renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer işaretlemelere göre fark gösterdiği söz konusu işaretlemelerin aday dışındaki bir başka kişi tarafından yapıldığı;

9- F….. օ.. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 1, 6, 16, 17, 19, 20, 29, 30, 31, 32 ve 37 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

10- K….. B……… adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 6, 17, 28, 33, 40 ve ikinci bölümdeki 1 ve 7 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği, sınav cevap anahtarı üzerinde mevcut sınav sonucu 65 rakamı ile yazıldığı halde bunların silinerek bilahare halen mevcut 71 rakamının yazılmış olduğu;

11- Ufuk Günal adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 9, 10, 20, 23, 25, 28, 36 ve ikinci bölümdeki 4, 7, 8, ve 10. sorularının cevabının yazımında kullanılan kalem renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer işaretlemelere göre fark gösterdiği söz konusu işaretlemelerin aday dışındaki bir başka kişi tarafından yapıldığı;

12- N…. S…… adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 5, 6, 11, 17, 21, 29, 30 ve ikinci bölümdeki 5, 7 ve 9. sorularının cevabının yazımında kullanılan kalem renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer işaretlemelere göre fark gösterdiği söz konusu işaretlemelerin aday dışındaki bir başka kişi tarafından yapıldığı;

13- E…. օ. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 2, 7, 9, 16, 21, 24, 29 31, 32, 34, 36, 38, 40 ve ikinci bölümdeki 2, 4, 8 ve 10. sorularının cevabının yazımında kullanılan kalem renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer işaretlemelere göre fark gösterdiği söz konusu işaretlemelerin aday dışındaki bir başka kişi tarafından yapıldığı;

14- M….. D….. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 7, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38 ve ikinci bölümdeki 6, 7, 9 ve 10. sorularının cevabının yazımında kullanılan kalem renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer işaretlemelere göre fark gösterdiği söz konusu işaretlemelerin aday dışındaki bir başka kişi tarafından yapıldığı;

15- F…. G…. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 4, 6, 8, 33 ve 39 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

16- D…. K…. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 1, 10 ve ikinci bölümdeki 2, 3, 5 ve 8. sorularının cevabının yazımında kullanılan kalem renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer işaretlemelere göre fark gösterdiği söz konusu işaretlemelerin aday dışındaki bir başka kişi tarafından yapıldığı;.

17- A…… D…. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 2, 6, 15, 33 ve 40 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

18- Y….. A…… adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 2, 5, 6, 14, 16, 21, 26, 28, 29, 33, 36, 37 ve 39 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

19- S….. T…. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 7, 9, 12, 32, 36 ve 40 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

20- N….. օ. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 20, 32 ve ikinci bölümdeki 1 ve 4. sorularının cevabının yazımında kullanılan kalem renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer işaretlemelere göre fark gösterdiği söz konusu işaretlemelerin aday dışındaki bir başka kişi tarafından yapıldığı;

21- Ş…. K……. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 8, 13, 15, 16, 19, 23, 25, 28, 32, 37 ve ikinci bölümdeki 1, 2, 4 ve 7. sorularının cevabının yazımında kullanılan kalem renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer işaretlemelere göre fark gösterdiği söz konusu işaretlemelerin aday dışındaki bir başka kişi tarafından yapıldığı;

22- F. S….. G….. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 4, 9, ve 31 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

23- L….. B…….. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 9, 113, 14, 19, 28, 29, 30, 37 ve ikinci bölümdeki 3, 5, 8 ve 9. sorularının cevabının yazımında kullanılan kalem renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer işaretlemelere göre fark gösterdiği söz konusu işaretlemelerin aday dışındaki bir başka kişi tarafından yapıldığı;

24- S….. A……. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 2, 16, 17, 20, 29, 30, 32, 39, 40 ve ikinci bölümdeki 7 ve 10. sorularının cevabının yazımında kullanılan kalem renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer işaretlemelere göre fark gösterdiği söz konusu işaretlemelerin aday dışındaki bir başka kişi tarafından yapıldığı;

25- A….. A……. adına düzenlenen sınav cevap kağıdında ikinci bölümde 5 numaralı cevabın işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği, sınav cevap anahtarı üzerinde mevcut sınav sonucu 67 ve 68,5 rakamları ile yazıldığı halde bunların silinerek bilahare halen mevcut 71 rakamının yazılmış olduğu;

26- G….. B…. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 2, 13, 15, ve 38 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

27- E…. E… adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 39 numaralı cevabın işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

28- M….. Dž. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 1, 3, 6, 14, 17 ve 32 numaralı cevaplarının işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

29- S…. C….. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 39 numaralı cevabın işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

30- M……. T….. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 33 numaralı cevabın işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

31- A….. ܅. adına düzenlenen sınav cevap kağıdında tetkike konu belge üzerinde yapılan işaretlemelerde yazımda kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden herhangi bir farklılık tespit edilememiştir.

32- G…. C…. adına düzenlenen sınav cevap kağıdında ikinci bölümde 1 numaralı cevabın işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği, sınav cevap anahtarı üzerinde mevcut sınav sonucu 65 rakamı ile yazıldığı halde bunların silinerek bilahare halen mevcut 75 rakamının yazılmış olduğu;

33- M….. G….. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında birinci bölümde 15 numaralı cevabın işaretlenmesinde kullanılan kalemin renk tonu, yazan kişi ve fulaj izi yönünden diğer soruların cevaplarının işaretlemelerine göre fark bulunduğu ve bu işaretlemelerin aday dışında bir başka kişi tarafından işaretlendiği,

34- F…. K….. adına düzenlenmiş sınav cevap kağıdında silinti yapıldığını gösterir herhangi bir bulgu tespit edilememiştir.
Bütün bu tespitlere göre incelemeye konu sınav cevap kağıtlarının sağ üst köşelerindeki nihai puanı gösteren rakamlar ve kağıtların kenarlarına yazılan doğru cevap sayısı ile değerlendirme sonuçlarının karşılaştırma için gönderilen örnek yazılara göre ortak harf ve rakamların tersimi, yuvarlak harf ve rakamların başlama ve bitim noktaları, kaligrafik ve itiyadi diğer özellikler yönünden cevap kağıtlarının sağ üst köşedeki sonuç puanını gösteren mürekkepli kalemle yazılmış yazı ve rakamlar ile kağıtların kenarlarına yazılan doğru cevap sayısı ve değerlendirme sonuçlarının F.... K......’nun elinden çıktığı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Sınav sonuçlarının duyurulmasına ilişkin liste incelendiğinde, incelemeye konu kişilerden M….. Dž.’ın mülakata katılmadığı, kağıdında oynama yapılanlardan mülakat sonucuna göre de asil olarak sınavı kazanan 20 kişiden 14 tanesinin sınav kağıdında oynama yapılanlardan olduğu, yine yedek olarak kazanan 10 kişiden 8’inin sınav kağıdında oynama yapılanlardan olduğu, diğerlerinin ise sınavı kazanamadıkları anlaşılmaktadır.

Bütün bu bilgi ve belgeler bir arada ele alınıp değerlendirildiğinde;

Gerek yerleşmiş yargısal kararlarda, gerekse öğretide genellikle kabul gören görüşe göre evrakta sahtekarlık suçlarının hukuki konusu, kamunun güvenidir. Belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi gerçek bir belgeye eklemeler yapılması, tamamen veya kısmen değiştirilmesi eylemlerinin kamu güvenini sarstığı kabul edilerek suç sayılıp yaptırıma bağlanmıştır. Bunlardan resmi belgenin aslında ya da yiten asıl belgenin yerine geçen onaylı örneği üzerinde sahtecilik; görevli memur tarafından görevi nedeniyle işlenmiş ise 765 sayılı TCY.nın 339. maddesi uygulanacaktır.
Somut olayda, Personel Dairesi Başkanı olan sanığın, bir kısım adayların yazılı sınav kağıtlarında oynama yaparak notlarını yükselttiği, sınavı kazanması olanaksız olan adayların bu suretle sözlü sınava girmelerini ve çok sayıda adayın sınavı kazanmalarını ve memur olarak işe başlatılmalarını sağlattığı, müfettiş ve ekspertiz raporlarıyla sabittir.

Nesnel ölçülere göre, bir çok kimseyi aldatabilecek nitelikte olduğu belirlenen belgelerin sahte olarak, memur sıfatını taşıyan sanık tarafından kendi bilgi ve sorumluluğu altında düzenlenmesinde 765 sayılı TCY.nın 339/1. maddesindeki suçun unsurları oluşmuş, aynı Yasanın 80. maddesinin tatbik koşulları gerçekleşmiştir.
Bu hal karşısında Yerel Mahkemece dosya kapsamına uymayan gerekçelerle, sanığın eyleminin, özet belgede sahtecilik suçuna uyduğundan bahisle kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

Bu itibarla suç niteliğinin belirlenmesindeki isabetsizlik gözetilerek direnme kararının bozulmasına karar verilmelidir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- Suç niteliğinin belirlenmesindeki isabetsizlik nedeniyle Yerel Mahkeme direnme hükmünün BOZULMASINA,

2- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 13.11.2007 günü tebliğnamedeki isteme aykırı olarak oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA