kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Ceza Genel Kurulu 2006/10-320 E., 2006/309 K.

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

“İçtihat Metni”

Sanık Z... B...’in karşılıksız çek keşidesi suçundan 3167 sayılı Yasanın 16. maddesi uyarınca 8.900.000.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin A... 9.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 23.10.2003 gün ve 888-1162 sayılı hüküm, sanığın temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 06.02.2006 gün ve 1383-1401 sayılı kararıyla avukatlık ücreti ile ilgili yanılgılı uygulamalar düzeltilerek onanmıştır.

Yargıtay C.Başsavcılığı 06.12.2006 gün ve 288412 sayı ile;

”Somut olayda çek hesabı, B… B… inşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına açılmıştır. Şirket kararlarına göre şirketi temsile yetkili bulunan Z... B..., 25.6.2001 tarihli vekaletname ile çek ve belgeleri imzalama hususunda N… B…i vekil tayin etmiştir.

Yapılan incelemede, dosyada bulunan sanığa ait imza sirkülerindeki ve 5.5.2006 tarihli vekaletname suretindeki imzalar ile çek örneğindeki keşideci imzasının benzerlik göstermediği, buna karşılık çek arkasındaki ilk ciranta N... B... imzası ile keşideci imzasının aynı olduğu, gözlenmiştir.

Bu nedenle; karşılıksız çek keşide etmek suçunun failini tespit için, çek aslı getirtilerek incelenip, gerektiğinde, N... B... tanık olarak dinlenip, bilirkişi incelemesi de yaptırılarak çeki kimin keşide ettiği saptanıp, sanığın hukuki durumunun buna göre tayin ve takdir edilmesi gerekirken, eksik inceleme ile mahkûmiyet hükmü kurulduğu” görüşü ile itiraz ederek, Özel Daire onama kararının kaldırılmasına, Yerel Mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesini istemiştir.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Sanığın karşılıksız çek keşidesi suçundan cezalandırılmasına karar verilen olayda Özel Daire ile Yargıtay C.Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık, çeki keşide edenin saptanması açısından soruşturmanın genişletilmesine gerek bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Yargılama sırasında hazır bulunmadığı için sorgusu yapılmayan sanık Z... B... temyiz dilekçesinde, suça konu çekteki imzanın vekalet verdiği kişiye ait olduğu hususunda A... 11. İcra Mahkemesinde dava açtığını, karara çıktığında ibraz edeceğini ifade etmiş, kararın Yargıtay’ca düzeltilerek onanmasından sonra bu kez müdafii, çekteki imzanın sanık Z... B...’e ait olmadığını, Z…’nin vekalet verdiği N... B...’e ait bulunduğunu, bu hususun sanığa ait imza sirküleri ile Nezih’in ciranta olarak çek arkasına atmış olduğu imzalardan da anlaşılabileceğini, nitekim 12.000.000.000 lira bedelli, benzer bir başka çek nedeniyle takibe geçilmesi üzerine A... 2.Asliye Ceza Mahkemesinden de mahkumiyet kararı çıktığını, imzaya yönelik itirazlarını orada da sürdürüp yargılamanın yenilenmesini istediklerini, o mahkemenin istemi kabul edip yenilediği yargılama sırasında aldırılan bilirkişi raporunda, imzanın N... B...’e ait olduğunun saptandığını ileri sürerek, yargılamanın yenilenmesi hususunda iki kez istemde bulunmuşsa da bu istemler Yerel Mahkemece reddedilmiştir. Sanık müdafii bunun üzerine Yargıtay C.Başsavcılığına başvuruda bulunup, benzer beyanlarını yinelemiştir.

Dosya incelendiğinde;

Suça konu çekin, D… A... Siteler Şubesindeki 30421 nolu hesaptan verildiği, keşide yerinin A..., keşide tarihinin 05.04.2003, meblağın 8.900.000.000 lira olduğu, hamiline düzenlendiği, keşidecinin adı bölümünde B… B… İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş isminin ve imzanın bulunduğu, arka yüzünde N... B..., F… օ ve A… օ’in isim ve imzalarının yer aldığı, çekin bankaya A… օ tarafından 04.04.2003 tarihinde ibraz edildiği ve TTK’nun 692 ve devamı maddeleri anlamında çekte bulunması gereken yasal unsurları taşıdığı, düzeltme hakkının kullanılmadığı, şikayet hakkının doğumunu engelleyici nitelikte herhangi bir ödemenin henüz yapılmadığı anlaşılmaktadır.

B… AŞ’nin 12.05.2001 günlü Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıllığına Şirketin Yönetim Kuruluna seçilen sanık Z... B...’in 14.05.2001 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildiği, tek imza ile şirketi ilzama, şirket adına çek düzenleyip imzalamaya ve bu hususta vekil tayinine yetkili kılındığı, Z... B...’in bu yetkisine dayanarak A… 3. Noterliğince düzenlenen 25.06.2001 gün ve 20186 yevmiye sayılı vekaletname ile, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı N... B...’i çek düzenleme ve imzalama konusunda yetkili kıldığı, sanık müdafii tarafından ibraz edilen vekaletname fotokopilerinden anlaşılmaktadır.

Dosyadaki çek fotokopisinde keşideci adının bulunduğu bölümdeki imza ile arka yüzünde ciranta N... B...’in adının altındaki imzanın benzer olduğu, sanık Z... B...’e ait sirkülerdeki imzanın çekteki keşideci imzasına benzemediği gözlenmektedir. Yine 05.04.2003 keşide tarihli, 12.000.000.000 lira bedelli bir başka çekin de karşılıksız çıktığı, bu çekin fotokopisinin de dosyada bulunduğu, arkasındaki ciro silsilesinin ve keşideci imzası ile cirantalardan N... B...’in imzasının benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Sanık bu çekten dolayı da yargılanıp cezalandırılmış ise de, yargılamanın yenilenmesine karar veren A... 2. Asliye Ceza Mahkemesince aldırılan 09.06.2006 tarihli bilirkişi raporunda, çekteki yazı ve rakamlar ile imzanın Z... B...’in elinden çıkmadığı, N... B...’in eli mahsulü olduğu belirtilmiştir.

Dosyaya toplanan tüm kanıtların değerlendirilmesi sonucunda;

Çek keşide edilen hesabın B… Anonim Şirketine ait olması, şirketi temsile yetkili sanık Z... B...’in 25.06.2001 tarihli vekaletname ile çek ve belgeleri imzalama hususunda N... B...’i yetkili kılması ve suça konu çek örneğindeki imzanın sanığın imzasına benzemeyip buna karşılık arkada ciranta olarak imzası bulunan N... B...’in imzası ile benzerlik gösterdiğinin ileri sürülmesi ve ciddi kanıtlarla desteklenen bu hususların bizzat dosyadaki belgelerden de gözlenmesi karşısında, suç failini tespit için karşılıksız çek aslının ve A... 11. İcra Mahkemesinde açılan 2003/475 esas sayılı dava dosyasının getirtilip incelenmesi, gerektiğinde N... B...’in tanık olarak dinlenilmesi, imza mukayesesi hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp çeki keşide edenin saptanması ve sanığın hukuki durumunun buna göre tayin ve tespiti bakımından soruşturmanın genişletilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulüne karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 10.Ceza Dairesinin 06.02.2006 gün ve 1383-1401 sayılı onama kararının KALDIRILMASINA,

3- A... 9.Asliye Ceza Mahkemesinin 23.10.2003 gün ve 888-1162 sayılı hükmünün BOZULMASINA,
4- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 19.12.2006 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA