kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2005/9482 E., 2007/1308 K.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

LEHE OLAN HÜKÜMLER

SİGORTADA HALEFİYET

“İçtihat Metni”

Resmi evrakta sahtecilik ve 2886 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından sanıklar S…., H….., S……., N….., M……, O….., S…., Y…., A….., M…., S…., İ….., V…., F….., E…., H…., S….., M…… ve B……’ın yapılan yargılamaları sonunda:

Değişen suç vasfı nedeniyle görevi kötüye kullanmak suçundan 2005/207 esas sayılı dosyasındaki sanıklar A….., M….., S…., İ……, V….., F….. ile 2004/440 esas sayılı dosyada sanıklar S…., M…… ve B……’ın mahkümiyetlerine, 2005/207 esas sayılı dosyada sanıklar S…., H……, S……, N….., M….., O….., S…., Y….., 2004/440 esas sayılı dosyada E…., H….. ve 2004/325 esas sayılı dosyada M…… ile E…..’in beraatlerine dair KAHRAMANMARAŞ Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28.07.2005 gün ve 2005/207 Esas, 2005/420 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcısı, katılan vekili, sanık S….. ve A…., M…., S…., İ……, V…., F…., M…… ve B…… müdafiileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama-bozma isteyen 01.11.2005 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

I-2004/440 esas sayılı dosyada sanıklar E….., H…., 2005/207 esas sayılı dosyada sanık Yaşar, 2004/325 esas sayılı dosyada sanıklar M…… ile E…..’e yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan C. Savcısı ve katılan vekilinin suçun sabit olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle adı geçen sanıkların beraat hükümlerinin ONANMASINA,

II-2005/207 esas sayılı dosyadaki sanıklar A….., M….., S…., İ……, V….., F…., S….., H…., S……, N……, M….., O….., S….. ile 2004/440 esas sayılı dosyada sanıklar S…., M…… ve B……’ın haklarında kurulan mahkümiyet ve beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:

a)Belgelerde sahtekarlık suçu, belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, gerçek bir belgeye eklemeler yapılması veya belgenin tamamen ya da kısmen değiştirilmesi suretiyle oluşmaktadır. Sahtekarlık suçunun hukuki konusu kamunun güveni olup suçun oluşması için genel kast ve zarar olasılığı yeterlidir.

Görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçu ise, kamu görevlisinin görevini, yasa ve nizamın gösterdiği usul ve esaslardan başka surette yapması, kanuni yetkisini aşması, yasanın koyduğu usul ve şekle uymaması, takdir yetkisini gayesi dışında kullanması, hareketin yasa ve nizama uymasına rağmen bu hareketin gerektirdiği ön şartlara uyulmaması hallerinde oluşur.

Dosya içeriğine göre; sanıklar A….., M…., S…., İ….., V….., F…., S…., H…., S……., N….., M….., O….., S….. “Emanet Komisyonu” üyeleri olup 2886 sayılı İhale Kanununun 81. maddesi ve Emanet İşleri Yönetmeliğinin 5 ile 6. maddeleri uyarınca görevli bulundukları, suça konu okul inşaatlarının ihaleleri ile yapım işinin fenni-hukuki esaslara uygun olarak yürütülmesinden ve işin proje şartnamelerine uygun olarak yapılmasından sorumludurlar. Sanıklar S….., M…… ve B……. ise yüklenici firma temsilcileridir.

Kahraman Maraş Afşin İlçesi Dž İlköğretim okulu inşaatının kazı imalatları makine ile yapıldığı halde elle yapılmış, kazıdan çıkan malzeme nakledilmediği ve dolguda kullanılmak üzere inşaat alanında depolandığı halde nakledilmiş, 17.136 poz. no.lu ocak taşı ile blokaj imalatı yapılmadığı halde yapılmış, kazı imalatı ve imalatı oluşturan taş nakli az olduğu halde fazlaymış gibi işlem yapıldığı, Afşin İlçesi Sevin ilköğretim okulu inşaatında; kazı, 15.140/2 poz no.lu temel tabanına kum, çakıl serilmesi, 17.136 poz no.lu ocak taşı ile blokaj yapılması, 16.002 poz no.lu 200 dozlu demirsiz beton, 21.011 poz no.lu düz yüzeyli betonarme kalıp, 23.014 ve 23.015 poz no.lu betonarme demir döşenmesi, 204.104 poz. no.lu sert PVC içme suyu borusu döşenmesi ve 204.303 poz no.lu boru montaj malzemesi imalatlarında, yapılmayan işlerin de yapılmış gibi gösterildiği, Andırın İlçesi Geben Beldesi ilköğretim okulu inşaatında; kazı, kazıdan çıkan malzeme nakli ve dolgu, 16.043/1 poz no. lu demirli B.S. B225 betonu, 18.071/2 poz no.lu Tuğla duvar yapılması, 18.303 poz no.lu boşluk beton briket duvar yapılması, 21.011 poz no.lu düz yüzeyli betonarme kalıp, 21.012 poz no.lu sökülmeyen betonarme kalıp, 21.054 poz no.lu ahşap kalıp iskelesi 23.014 ve 23.015 poz no.lu betonarme demiri döşenmesi, 23.152 poz no.lu kutu profiller ile kapı ve pencere yapılması imalatları ile bu imalatları oluşturan malzemelerin fazla gösterildiği, bu surette yapılmayan işlerin “yapılan işler listesinde” gerçeğe aykırı olarak gösterilip bu listelere dayanılarak düzenlenen hak ediş raporlarıyla yüklenicilere, yapılan iş yerine yapılmayan imalatlardan dolayı fazla ödemede bulunulduğu iddiasıyla dava açılmıştır.

Yapılmadan bedeli ödenen imalatların sonradan usulünce yapılması halinde henüz tamamlanmamış işler için yasa ve nizamlara aykırı olarak, önceden ücret ödenmesini sağlayan ve yapılan işler listesi ile hak ediş raporlarının düzenlenmesinde doğrudan doğruya kontrol ve gözetim görevi bulunanların eylemlerinin görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçunu fazla ödeme yapılmasına neden olunan imalatların gerçekte hiç yapılmaması veya sonradan tamamlanmaması hallerinde ödemeye esas alınan belgelerin düzenlenmesi fiillerinin 765 sayılı TCK. nun 340. maddesi yollamasıyla 339. maddesinde yazılı gerçeğe aykırı sahte belge düzenlemek suçunu oluşturacağı gözetilerek, fazla ödemeye ilişkin imalatların sonradan yapılması gereken imalat olup olmadığı, tamamlanıp tamamlanmadığı, gerçekten hiç yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilip gösterilmediği araştırılarak emanet komisyonu üyesi olan sanıkların kontrol ve imalata ilişkin denetimdeki sorumlulukları saptanarak sonucuna göre bu sanıklarla irade birliği içinde olan yüklenici firma temsilcileri diğer sanıkların da hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,

b)Kabule göre; Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 5252 Sayılı Kanunun 9/3. maddesi uyarınca suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 Sayılı ve suç tarihinde geçerli olan 765 Sayılı TCK. nun ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle lehe olan hükmün belirlenmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, C. Savcısı, katılan vekili, ve sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 01.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA