kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/8681 E., 2007/1073 K.

KANUN YARARINA BOZMA

KOOPERATİF YÖNETİM KURULU HAKKINDA DAVA AÇMAYA YETKİLİLER

RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK

“İçtihat Metni”

Resmi evrakta sahtecilik suçlarından sanık M…..’in yapılan yargılaması sonunda:

Mahkumiyetine dair ÜSKÜDAR 6. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 28.7.2006 gün ve 2006/546 Esas, 2006/320 Karar sayılı hükmün süresi içinde duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafiileri tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığının onama ve bozma isteyen 29.11.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, hükmolunan cezanın süresine göre, 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 318. maddesi gereğince reddine karar verilip incelenerek gereği görüşüldü:

1-Sanık müdafilerinin “resmi evrakta sahtecilik” (Sahte nüfus cüzdanı kullanmak) suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesinde:

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı sebep bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafilerini yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığına, eksik soruşturma yapıldığına, alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulmasının isabetsizliğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

II-Sahte plaka kullanmak suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin temyiz itirazlarına gelince;

Yapılan duruşmaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiilerinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Evrakta sahtecilik suçlarının konusunu oluşturan belgenin, taşınabilen bir şey üzerine yazılıp da hukuki hüküm ifade eden bir olayı kanıtlamaya yarayan yazı olduğu, 5237 Sayılı TCK. nun 204. maddesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere, belgenin varlığının kabulü için yazılı kağıdın bulunmasının zorunlu olmadığı, bir metal levha üzerine yazı yazılması halinde de diğer unsurların varlığı durumunda, belgeden söz edilebileceği, bu bakımdan araç plakalarının da resmi belge olarak kabulü gerekeceğinin vurgulanması karşısında, sahte olarak düzenlenen mührün kullanılması ile oluşturulan araç plakalarında yapılan sahteciliğin 5237 Sayılı TCK. nun 204/1 maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden, mühürde sahtecilik suçunun gerçekleştiği kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, ceza yönünden kazanılmış hakkın saklı tutulmasına 22.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA