kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2007/2782 E., 2007/4086 K.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

MEMURİYETTEN DOĞAN MÜKELLEFİYETLERİN SUİİSTİMALİ

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; 765 sayılı TCY.nın 230 ve 240.maddelerinde yer alan görevi savsama ve görevde yetkiyi kötüye kullanma suçuna karşılık gelen, 5237 sayılı Yasanın 257.maddesi suça yeni bir yorum getiren farklı bir düzenleme içermektedir. Eski düzenlemede, “memurun yasada yazılı hallerden başka her ne surette olursa olsun görevini kötüye kullanması” ve “hangi nedenle olursa olsun görevini yapmakta savsama ve gecikme göstermesi” yani münhasıran yasa ve yönteme aykırı davranılması veya görevin yapılmaması veya gecikmeli olarak yapılması halleri suç teşkil etmekte iken, yeni düzenlemede kamu görevlisi ancak yasada suç olarak tanımlanan haller dışında görev gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle,

a- Kişilerin mağduriyetine,

b- Kamunun zararına,

c- Kişilere haksız kazanç sağlanmasına yol açması halinde eylemi görevde yetkiyi kötüye kullanma ya da görevi savsama suçunu oluşturacaktır. Bu üç öğeden birinin gerçekleşmemesi halinde yasa ve yönteme aykırılık da olsa eylem suç teşkil etmez, ancak bir disiplin kovuşturmasının konusu olabilir. Bu açıklamalar karşısında;

Somut olaylda Tapu Sicil Müdürü sanığın aslını istemesi gerekirken faksla gönderilen veya fotokopi niteliğindeki vekaletnamelere istinaden tapuda işlem yaptırması biçiminde gelişen eylemlerinin kamu zararı, kişi mağduriyeti ya da kişilerin haksız kazanç sağlamasına yol açıp açmadığı, dolayısıyla eylemin suç teşkil edip etmediği hususu araştırılıp, tartışılmadan yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş ve sanık tuna Torunoğlu’nun temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01.05.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA