kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2006/8473 E., 2006/19594 K.

LEHE OLAN KANUN UYGULAMASINDA USUL

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA

“İçtihat Metni”

İzinsiz ölü defnetmek suçundan sanıklar օ. ve Y….’in yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETLERİNE dair (ŞANLIURFA) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 30.9.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 19.9.2006 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

765 Sayılı TCK.nun 297.maddesi ile maktülün cesedini saklayan veya saklatan veya Hükümete haber vermeksizin veya keşfolunmaksızın gömen veya gömdüren kimselerin cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.5237 Sayılı TCK.nun 281.maddesi ise gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişinin cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Açıklanan bu hükümlerden anlaşılacağı üzere izinsiz ceset defnetmek eylemi 765 Sayılı TCK.da açıkça düzenlendiği halde,5237 Sayılı TCK.da bağımsız bir suç olarak düzenlenmediği anlaşılmaktadır.765 Sayılı TCK.nun 296. maddesinde düzenlenen suç delillerini gizlemek veya yok etmek suçu 5237 Sayılı TCK.nun 281.maddesinde düzenlendiği halde, 765 Sayılı TCK.nun 297.maddesinin ayrıca düzenlenmemesi, bu eylemin bu kanuna göre suç olmaktan çıkarıldığını göstermektedir.

Tüm bu hususlara göre olay incelendiğinde; hakkındaki hükümler temyize gelmeyen sanık M….. K… olay günü tarlada traktörü ile çalışırken geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan bir yaşındaki çocuğuna çarparak ölümüne sebebiyet verdiği ve yetkili makamlara haber vermeden kardeşleri olan sanıklarla birlikte köy mezarlığına defnetmekten ibaret eylemlerinin 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 215 ve 299.maddeleri delaletiyle 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden,765 Sayılı TCK.nun 297 ve 5237 Sayılı TCK.nun 281.maddeleri karşılaştırılmak suretiyle lehe olduğu kabul edilen 765 Sayılı TCK.nun 297.maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması,bozmayı gerektirmiş,sanıklar müdafinin temyiz itirazı yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 1412 sayılı CMUK’ nun 321.maddesi gereğince BOZULMASINA,

Hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 Sayılı Kanunun 7. ve 5252 Sayılı Kanunun 9. maddeleri gözetilerek,

Sanıklara atılı ruhsatsız ölü gömmek suretiyle emre aykırı davranış kabahatinin gerektirdiği cezanın miktar ve nevi itibariyle tabi olduğu 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20. maddesine göre hesaplanan 2 yıllık zamanaşımının suç ve inceleme tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşılmakla, sanıklar hakkında idari para cezası tayinine yer olmadığına 04.12.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA