kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2008/1908 E., 2008/16109 K.

BEYAN DIŞI KALAN EŞYA

GÜMRÜK BEYANNAMESİ

KAÇAKÇILIK

 

“ÖZET”

EŞYANIN GÜMRÜK BEYANNAMESİ DIŞI BIRAKILDIĞI TESPİT EDİLDİKTEN SONRA, BEYAN DIŞI KALAN EŞYAYA AİT FATURA GETİRTİLİP, VERGİSİNİN ÖDENMESİ SUÇUN OLUŞUMUNA ENGEL OLMAZ.

“İçtihat Metni”

Kaçakçılık suçundan sanıklar İsmail ve arkadaşları haklarında yapılan duruşma sonunda; sanıkların beraatlerine ve iadeye dair; (Doğubayazıt Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 27,02.2007 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 06.02.2008 tarihli tebliğnamesiyie Daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Gümrük Kanunu’nun 63. maddesinde, “Beyannameler tescilden sonra düzeltilemezler. Ancak, beyan sahibinin talebi üzerine, tescilden sonra eşyanın cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaralan dışında beyannamede yer alan ağırlık, adet, ölçü yahut kıymet yönlerinden bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine gümrük idarelerince izin verilir.

Bu düzeltmeler, idare amirinin izni ile yapılır ve beyanda bulunan ile birlikte imzalanarak resmi mühürle mühürlenir. Ancak;

a) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğini bildirilmesinden,

b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,

c) 73. madde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilmesinden, sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez.” şeklinde düzenleme yapılmış ve;

Gümrük Yönetmeliği’nin 66. maddesinde de; “Gümrüğe sunulan bir eşyanın, gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasından önce, eşyanın incelenmesi ya da bundan numune alınması konusunda sahipleri ya da yasal temsilcileri tarafından yapılan taleplere gümrük idarelerince izin verilir.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Açıklanan yasal düzenlemeler de gözetilerek somut olay değerlendirildiğinde;

Dava konusu beyan fazlası eşyalarla ilgili gümrük tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra idarece şüphe üzerine yapılan kontrolde, tescil olunan tır karneleri ve eki belgelerde ithali istenilen çay 75.000 kilogram olarak beyan edildiği halde, araçlarda toplam 99.000 kilogram çayın mevcut bulunduğu ve 24.000 kilogram çayın beyan harici kaldığı tespit edilmiş olup, Gümrük Yönetmeliği’nin 66. maddesi uyarınca mal sahibi veya yasal temsilcilerinin tescil işleminden önce eşyayı inceleme haklarının bulunduğu ve Gümrük Kanunu’nun 63. maddesindeki “tescilin bağlayıcı olduğu ve beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden ya da beyandaki bilgilerin yanlış olduğunun idarece tespitinden sonra beyannamede düzeltme yapılamayacağı”, yönündeki açık düzenlemeler karşısında, eşyanın beyan dışı bırakıldığına dair tespiti müteakip, beyan dışı kalan eşyaya ait fatura getirtilip, sonradan vergisinin ödenmesinin de suçun oluşumuna engel olmayacağı cihetle, suça konu 24.000 kilogram çayın gümrük muamelesine tabi tutulmaksızın ithaline teşebbüste bulunulması suretiyle, atılı suçun unsurlarının oluştuğu gözetilerek sanıkların olaydaki fonksiyonlarına nazaran hukuki durumlarının ayrı ayrı tayin ve takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 30.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA