kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2008/7369 E., 2008/6382 K.

HAK YOKSUNLUĞU

HAKKANİYET

KOŞULLU SALIVERME

YARGILAMA GİDERLERİ

 

“ÖZET”

HÜKÜMLÜYE 5237 SAYILI TCK’NIN 53/1-C MADDESİNE GÖRE TAYİN OLUNAN HAK YOKSUNLUĞUNUN KOŞULLU SALIVERİLMEYE KADAR UYGULANABİLECEĞİ GÖZETİLMELİDİR. HÜKÜMLÜ, SADECE HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN ÖNCEKİ YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLUDUR. SINIRLI VE ZORUNLU BİR YARGILAMA FAALİYETİ OLAN UYARLAMA YARGILAMASINDAKİ GİDERLERDEN SORUMLU OLMAMASI HAKKANİYET ÖLÇÜTÜNÜN BİR GEREĞİDİR.

“İçtihat Metni”

Zorla alıkoyma ve ırza geçmek suçlarından hükümlü Coşkun’un bozma üzerine yapılan uyarlama yargılanması sonunda; alıkoymadan önceki hükmün aynen infazına ve ırza geçmekten 5237 sayılı Yasa’ya göre cezasının yeniden belirlenmesine dair, (İzmir Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 05.07.2006 gün ve 2006/52 Esas, 2006/328 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığı’ndan 11.05.2008 tarihli tebligname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Hükümlüye 5237 sayılı TCK’nın 53/1-c maddesine göre tayin olunan hak yoksunluğunun koşullu salıverilmeye kadar uygulanabileceği gözetilmeden yazılı şekilde 53/1. maddesindeki haklardan hapis süresince yasaklılığına hük-medilmesi,
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2006/10-11 Esas, 2006/12 Karar sayılı ilamında da açıklandığı üzere; esasen sadece hükmün kesinleşmesinden önceki yargılama giderlerinden sorumlu bulunan ve CMK’nın 325/2-3. maddesinde öngörülen “hakkaniyet” ölçütünün bir gereği olarak, sınırlı ve zorunlu bir yargılama faaliyeti olan mahkumiyet hükmünde değişiklik yargılaması sırasında yapılan yargılama giderlerinden sorumlu tutulamayacak olan hükümlüden kesinleşme öncesindeki yargılama giderlerinin tahsil edilebilmesi bakımından, uyarlama yargılamasında verilen yeni kararda bu sorumluluğun saptanması ve kesinleşen Önceki hükümdeki yargılama giderlerinin infazda doğabilecek kuşku ve duraksamaları gidermek üzere uyarlama hükmünde de aynen gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, hükümlü müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasına 53/1-c maddesindeki haklardan koşullu salıverilmeye kadar yoksun bırakılmasına ve 3.20 YTL yargılama giderinin hükümlüden tahsiline ibaresi eklenmek suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 12.06.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA