kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/7980 E., 2007/1002 K.

TEMEL CEZANIN TAYİNİ

ZİNCİRLEME SUÇ

 

“ÖZET”

DOLANDIRICILIK SUÇU NEDENİYLE TEMEL CEZA BELİRLENİRKEN MEYDANA GELEN ZARARIN AĞIRLIĞI GÖZETİLEREK ALT SINIRDAN UZAKLAŞILMASI GEREKİR. RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNDA, SANIĞIN SUÇA KONU ÇEKLERİ AYNI ZAMAN DİLİMİ İÇERİSİNDE DÜZENLEYİP VERMESİ DURUMUNDA, TCK’NM 43. MADDESİNDEKİ “DEĞİŞİK ZAMANLARDA” KOŞULU GERÇEKLEŞMEYECEĞİNDEN ANILAN HÜKÜM UYGULANMAZ. ANCAK ÇEK SAYISI VE ZARARIN MİKTARI TEMEL CEZA TAYİNİNDE ESAS ALINMALIDIR.

“İçtihat Metni”

Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanık İsmail hakkında yapılan yargılama sonunda: Mahkumiyetine dair (Bakırköy İkinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 24.07.2006 gün ve 2005/272 Esas, 2006/192 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı CBaşsavcılığı’nın bozma-düzeltilerek onama isteyen 16.11.2006 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
I- Dolandırıcılık suçundan kurulan hükmün temyizinde;

Temel cezanın tayininde, meydana gelen zararın ağırlığı gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
5237 sayılı Yasa’nın 53. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde yer alan hak yoksunluğunun koşullu salıverilmeye kadar uygulanabileceğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı ise de, yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasında yer alan TCK’nın 53/l.a, b, c ve e maddesinin tatbikine ilişkin bölüm çıkartılarak yerine “sanığın 53. maddenin 1. fıkrasının © bendinde yer alan haklarından koşullu salıverilme tarihine, diğer bentlerde yazılı haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına” denilmek suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

II- Resmi evrakta sahtecilik suçundan kurulan hükmün temyizine gelince;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirin, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlannın reddine; ancak:
Sanığın suça konu çekleri tek alışveriş nedeniyle toplam borcuna karşılık aynı zaman dilimi içerisinde düzenleyip verdiğinin kabulü karşısında 5237 sayılı Yasa’nın 43. maddesinde yer alan “değişik zamanlarda” koşulu gerçekleşmediğinden anılan hükmün uygulanamayacağı ve çek sayısı ile zarar miktarının temel cezanın tayininde esas alınması gerektiği gözetilerek uygulama yapılması ve sanığın eylemine uyan suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Yasa’nın 342/1, 80, 59. maddeleri ile tayin olunacak ceza ve sonuçları ile karşılaştırılarak lehe yasanın belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüimüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 21.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA