kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2006/8015 E., 2008/9516 K.

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

ŞİKAYET KOŞULU

ŞİKAYET SÜRESİ

 

“ÖZET”

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNDA ŞİKAYETİN ŞİKAYET HAKKI DOĞMADAN YAPILDIĞI ANLAŞILMIŞ İSE DE, 765 SAYILI YASA ‘NIN 108. MADDESİNDEKİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE DOLMADAN ŞİKAYETÇİ VEKİLİNİN KATILMA DİLEKÇESİ VERDİĞİ VE AYNI TARİHLİ OTURUMDA ŞİKAYETÇİ OLDUĞUNU BELİRTTİĞİ ANLAŞILMAKLA ŞİKAYET KOŞULUNUN GERÇEKLEŞTİĞİ DİKKATE ALINMALIDIR.

“İçtihat Metni”

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Erdoğan hakkında (Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesi)’nce yapılan yargılama sonunda, 11.05.2004 tarihinde, 2003/376 esas ve 2004/123 karar sayı ile 3167 sayılı Yasa’nın 16/b-2 maddesi delaleti ile TCK’nın 108. maddesi gereğince kamu davasının düşürülmesine karar verildiği; hükmün katılan vekili tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 06.06.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

4814 sayılı Kanunla değişik 3167 sayılı Kanun’un 16/b maddesinin 2. fıkrasında, karşılıksız çek keşide etme suçunda şikayet hakkının “... 8. maddede belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte” doğacağı, “Düzeltme hakkı” başlıklı 8. maddesinde “Çekte yazılı keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitim tarihinden itibaren en geç on gün içinde” düzeltme hakkının kullanılacağı hüküm altına alınmış olup; keşide yeri ve ödeme yeri itibariyle 10 günlük ibraz süresine tabi olan 15.10.2003 keşide tarihli suça konu çekin ibraz süresinin son gününün 25.10.2003 olduğu, 4814 sayılı Kanun’un 16/b maddesinin 2. fıkrasına göre şikayet hakkının 05.11.2003 tarihinde doğacağı, suça konu çekle ilgili şikayetin 18.09.2003 tarihinde şikayet hakkı doğmadan yapıldığı anlaşılmış ise de; 765 sayılı TCK’nın 108. (5237 sayılı TCK’nın 73.) maddesindeki hak düşürücü süre dolmadan şikayetçi vekilinin 23.03.2004 tarihli katılma dilekçesi verip aynı tarihli oturumda sanık hakkında şikayetçi olduğunu söylediği, böylece şikayet koşulunun gerçekleştiği dikkate alınarak, yargılamaya devamla sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, “şikayetin süresinde olmadığı” gerekçesiyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 10.06.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA