kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2008/1950 E., 2008/9174 K.

LEHE KANUN UYGULAMASI

 

“ÖZET”

5237 SAYILI TCK’NIN 49. MADDESİNDEKİ DÜZENLEMENİN SONUÇ CEZAYI DEĞİL, YASADA ALT VE ÜST SINIRIN GÖSTERİLMEMESİ HALİNDE TEMEL CEZAYI TAYİNDE DİKKATE ALINACAK ÖLÇÜTÜ GÖSTERDİĞİ, AYRICA CEZAYI ALEYHE DEĞİŞTİRMEME İLKESİNİN UYARLAMA YARGILAMASI SONUNDA VERİLEN KARARLARIN TEMYİZİ HALİNDE UYGULANAMAYACAĞI DA DİKKATE ALINARAK HER İKİ YASAYA GÖRE YAPILACAK UYGULAMA SONUÇLARI KARŞILAŞTIRILIP LEHE YASA BELİRLENMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Teşekkül halinde uyuşturucu madde ithal etmek suçundan hükümlü Vedat hakkında (Erzurum İkinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nce duruşmalı olarak yapılan uyarlama yargılaması sonunda, 04.10.2007 tarihinde 2007/138 esas ve 2007/162 karar iie 5237 sayılı TCK gereğince kurulan re’sen de temyize tabi olan uyarlama hükmünün, sanık müdafii tarafından temyizi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 11.02.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre hükümlü müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1- Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 30.05.2006 gün ve 2006/5-147 esas,
2006/149 karar sayılı ilamında da açıklandığı üzere; 5237 sayılı TCK’nın 49.
maddesindeki düzenlemenin sonuç cezayı değil, yasada alt ve üst sınırın
gösterilmemesi halinde, temel cezayı tayinde dikkate alınacak ölçütü gös
terdiği; ayrıca Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20.06.2006 gün ve 2006/10-
124 esas, 2006/15 sayılı ve 04.07.2006 gün ve 2006/10-128 esas, 2006/177
karar sayılı ilamlarında da belirtildiği gibi, “cezayı aleyhe değiştirmeme”
ilkesinin uyarlama yargılaması sonunda verilen kararların temyizi halinde
uygulanamayacağı da dikkate alınarak, her iki yasaya göre yapılacak uy
gulama sonuçları karşılaştırılıp, buna göre lehe yasa belirlenip sonuç ceza
miktarına göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, TCK’nın 49. maddesine
yanlış anlam verilerek cezanın eksik tayini,

2- Sanık hakkında TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmemesi,

3- Uyarlama yargılamasına ait yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, re’sen de temyize tabi olan 04.10.2007 tarihli uyarlama kararının istem gibi (BOZULMASINA), 04.06.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA