kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2008/10204 E., 2008/8987 K.

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ

ARŞİV KAYDI

 

“ÖZET”

ANAYASA’NIN 76. MADDESİ İLE ÖZEL KANUNLARDA SAYILAN SUÇLARA İLİŞKİN ADLİ SİCİL KAYITLARI, KOŞULLARI OLUŞTUĞU TAKDİRDE SİCİL KAYDINDAN ÇIKARILARAK ARŞİV KAYDINA ALINIR. ARŞİV KAYDININ İSE SİLİNMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Hükümlü Rıza’nın, hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif suçundan, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 159/1, 59. maddeleri gereğince 10 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına dair, (Konya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nin 11.02.1994 tarihli ve 1993/94 esas, 1994/34 sayılı kararı ile, Cumhurbaşkanına yokluğunda hakaret etmek ve saldırgan sarhoşluk suçlarından 765 sayılı Kanun’un 159/2, 59, 572/1, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 4. maddeleri gereğince 3.000.000 Türk Lirası ağır para ve 250.000 Türk Lirası hafif para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, (Konya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nin 09.06.1997 tarihli ve 1997/144-124 sayılı kararının infazını müteakip, hükümlünün arşiv kaydının silinmesi talebi üzerine, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 12. maddesi gereğince talebin reddine dair, aynı mahkemenin 07.11.2007 tarihli ve 2007/588 değişik iş sayılı kararına yapılan itirazın kabulü ve arşiv kaydının silinmesine ilişkin, (Konya İkinci Ağır Ceza Mahkemesi) nîn 23.11.2007 tarihli ve 2007/628 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun geçici 2. maddesi, suç tarihi itibarıyla aynı Kanun’un yürürlük tarihinden önceki kayıtların silinmesine ilişkin koşulları düzenlemiş olduğundan, mahkumiyetine konu kaydın da bu kapsamda olduğu, dolayısıyla mülga 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen şartlar oluştuğunda, silinmesi mümkün suçlara ilişkin adli sicil kayıtlarının mahkemelerce verilen silme kararlarına istinaden veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyon tarafından adli sicil kaydından çıkartıldığı, anılan madde metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan, başta Anayasa’nın 76. maddesi ile özel kanunlarda (2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun 11. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 6236 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 7. maddesi vb. gibi) sayılan suç ve cezaların ise 5352 sayılı Kanun’un 10. maddesine istinaden, istenildiğinde verilmek üzere arşiv kaydına alındığı, aynı Kanun’un 12. maddesinde sayılan şartlar dışında silinmesine yasal olanak bulunmadığı, bu bağlamda; adı geçenin silmeye konu suçunun, Anayasa’nın 76. maddesi ile özel kanunlarda sayılan suçlardan olması sebebiyle bahse konu kaydın mevzuat gereği adli sicil kaydından çıkartılarak arşiv kaydına alındığının anlaşılması karşısında, arşiv kaydının da silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlıği’nın 13.05.2008 gün ve 27723 sayılı kanun yaranna bozma talebine atfen Yargıtay CBaşsavcılığı’nın 06.06.2008 gün ve 2008/116151 sayılı tebliğnamesi ile Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen tebiiğnamedeki bozma isteği, incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Konya İkinci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13.11.2007 tarih ve 2007/628 D.İş sayılı kararının CMUK’nın 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay C.Başsavcılığıma TEVDİİNE, 09.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA