kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2003/927 E., 2003/2196 K.

KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK

TEKERRÜR

 

“ÖZET”

SANIĞIN TEKERRÜRE ESAS OLAN ÖNCEKİ MAHKUMİYETİ, 2313 SAYILI YASA’NIN 29/SON MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İZİNSİZ HİNİ KENEVİRİ EKMEK SUÇUNA İLİŞKİN OLUP; BU SUÇUN TCK.NIN 86/6. MADDESİNDE BELİRTİLEN “AMMENİN SELAMETİ ALEYHİNE İŞLENEN CÜRÜMLER (TCK. 369-410)”DEN OLMAMASI VE ATILI SUÇLA AYNI CİNSTEN SAYILMAMASI NEDENİYLE, ÖZEL TEKERRÜR KOŞULLARININ OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEKSİZİN, TCK.NIN 81. MADDESİNİN 1. FIKRASI YERİNE, 2. FIKRASININ UYGULANMASI YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık Engin’in yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin (Terme Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 19.9.2002 gün ve 2002/153 esas,

2002/301 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onanma isteyen tebliğnamesi ile 18.2.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak:

Sanığın tekerrüre esas olan önceki mahkumiyeti, 2313 sayılı Yasa’nın 29/son maddesinde öngörülen izinsiz hint keneviri ekmek suçuna ilişkin olup; bu suçun, TCK.nın 86/6. maddesinde belirtilen “Ammenin selameti aleyhine işlenen cürümler (TCK 369-410)”den olmaması nedeniyle, atılı suçla aynı cinsten sayılmasının olanaklı olmaması karşısında, özel tekerrür koşullarının oluşmadığı gözetilmeksizin, TCK.nın 81. maddesinin 1. fıkrası yerine, 2. fıkrasının uygulanması suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini;

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 18.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA