kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/216 E., 2002/5420 K.

HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL

HUKUKİ UYUŞMAZLIK

SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI

 

“ÖZET”

TARAFLAR ARASINDA YAPILAN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN İADE ZORUNLULUĞU YERİNE GETİRİLMEMİŞ İSE DE; KİRALANANIN BAŞKASINA SATILDIĞINA DAİR İDDİA VE DELİL BULUNMADIĞI GİBİ, TARAFLAR ARASINDA ÖDEME PROTOKOLÜ YAPILDIĞININ DA ANLAŞILMASINA GÖRE, SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMAYIP, UYUŞMAZLIĞIN HUKUKİ NİTELİK TAŞIDIĞI GÖZETİLMEDEN SANIKLARIN BERAATLERİ YERİNE MAHKUMİYETLERİNE KARAR VERİLMESİ YASAYA AY KIN DIR.

“İçtihat Metni”

Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçundan sanıklar İsmail ve İzzet’in yapılan yargılanmaları sonunda: TCK.nun 510 ve 522. maddeleri gereğince 1 er yıl 3 er ay hapis cezası ile mahkumiyetlerine dair (İstanbul Yedinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 26.10.2000 gün ve 2000/417 Esas, 2000/1664 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 28.12.2001 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Kabule göre; hüküm fıkrasında TCK.nun 522. maddesi uygulaması sonucu sanıklara eksik hapis cezası hükmedilmesi bozma nedeni sayılmamıştır. Ancak:

1 -3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve buna dayanarak taraflar arasında yapılan finansal kiralama sözleşmesinden doğan iade zorunluluğu yerine getirilmemiş ise de; kiralananın başkasına satıldığı ve rehnedildiğine dair iddia ve delil bulunmadığı, ketim ve inkar da edilmediği sanıklara çekilen ihbarnamenin seçimlik hak tanıdığı ve savunmayı doğrulayan müdahil vekilinin duruşma tutanağına geçirilen beyanından taraflar arasında ödeme protokolü yapıldığı anlaşılmasına göre yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı uyuşmazlığın hukuki nitelik taşıdığı gözetilmeden, beraatleri yerine suçun oluştuğundan bahisle mahkumiyetlerine karar verilmesi,

2- Kabule göre; gerekçeli kararda TCK.nun 522. maddesi uygulama sonucunun fazla gösterilmesi suretiyle hükmün teşviş edilmesi,

Kanun” aykırı ve sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 7.6.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA