kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2003/5640 E., 2003/9138 K.

HABERLEŞMEYİ SAĞLAYAN İLETKENLER HAKKINDA HIRSIZLIK

 

“ÖZET”

İŞLER DURUMDAKİ TELEFON TELLERİNİ KESİP TOPLADIKTAN SIRADA OLAY YERİNE GELEN TANIKLARA KATILAN TELEKOMÜNIKASYON A-Ş.’NDE GÖREVLİ OLDUKLARINI, HATTI YENİLEYECEKLERİNİ SÖYLEMEK SURETİYLE TELLERİ ARABAYA YÜKLEYİP GÖTÜREN SANIKLARIN TAKINDIKLARI SIFATIN T. TELEKOMÜNIKASYON AŞ. ‘NİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE BAĞLI OLUP KAMU HİZMETİ GÖRMESİ, YAPTIĞI İŞİN KAMU GÖREVİ OLMAMASI NEDENİYLE-RESMİ BULUNMADIĞI; EYLEMİN TCK.NIN 492/2. MADDESİNDE YAZILI HABERLEŞMEYİ SAĞLAYAN İLETKENLER HAKKINDA İŞLENEN HIRSIZLIK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık ve tutuklu Ali Kubilay, Necmi ve Celal haklarında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetlerine ilişkin (Serik Asiye Ceza Mahkemesinden verilen 21.2.2003 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi katılan vekili ile sanık Ali savunmanı ve diğer sanıklar tarafından istenilmiş sanık ali savunmanı duruşma dahi talep etmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 23.6.2003 tarihli tebliğname iie 4.7.2003 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık Ali Kubilay savunmanının süresinden sonra olup hükmolunan cezanın türü ve süresine göre de koşulları bulunmayan duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318. maddesi gereğince REDDİNE,

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; resmi sıfat takınarak suçun işlenmesinin kolaylaştırılması TCK.nun 493/4. maddesindeki ağırlaştırıcı nedenin koşulu olarak öngörülüp hırsızlık suçunu işleyen tarafından resmi sıfatın yetkisi olmadan kullanılması, çalma eylemi gerçekleştirilirken aynı zamanda Devlet Yönetimine karşı da suç işlenmesinin gerekli bulunması karşısında; işler durumdaki telefon tellerini kesip topladıkları sırada olay yerine gelen tanıklara Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nde görevli olduklarını, hattı yenileyeceklerini söylemek suretiyle telleri arabaya yükleyip götüren sanıkların takındıkları sıfatın Türk Telekomünikasyon A.Ş. ‘nin özel hukuk hükümlerine bağlı olup kamu hizmeti görmesi, yaptığı işin kamu görevi olması nedeniyle-resmi bulunmadığı, eylemin TCK.nın 492. maddesinin 2. fıkrasında yazılı haberleşmeyi sağlayan iletkenler hakkında işlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden TCK.nun 493/4. maddesi ile hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan Türk Telekomünikasyon A.Ş. vekilinin sanık Ali Kubilay savunmasının, sanıklar Necmi ve Celal’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 1.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA