kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2004/5192 E., 2004/13281 K.

HUKUKİ KESİNTİ

İŞGAL VE FAYDALANMA

 

“ÖZET”

ORMAN İÇİ BOŞLUĞUNU İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇLARI, TEMADİ EDEN SUÇ NİTELIĞİNDE OLUP, TEMADİ HUKUKİ KESİNTİ OLUŞTURAN İDDİANAMENİN TANZİMİ TARİHİNDE SON BULACAĞINDAN, SANIĞIN HUKUKİ KESİNİDEN SONRAKİ EYLEMİ YENİ SUÇ OLUŞTURUR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekte evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

1-Yargılamanın dayanağını teşkil eden suç tutanağında sanığın orman alanına yaptığı evin su basmanının tamamlanmış duvarlarının ise 180 cm yüksekliğinde örülü vaziyette olduğunun bildirilmiş olmasına karşın mahallinde yapılan keşif sonucu orman mühendisi bilirkişi Hüseyin Ali tarafından düzenlenen 28.5.2002 tarihli raporda suça konu evin üzerinin çinko ile kapatılarak oturulur vaziyette olduğunun bildirilmiş olmasına göre, işgal ve faydalanma suçlarının temadi eden suç niteliğinde olup temadinin hukuki kesinti oluşturan iddianamenin tanzimi tarihinde son bulacağı, sanığın hukuki kesintiden sonraki eyleminin yeni bir suçu oluşturacağı gözetilerek, suça konu evin iddianamenin düzenlendiği tarihte tamamlanıp tamamlanmadığı araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi,

2-Kabule göre suç tutanağında sanığın yaptığı evin su basmanının tamamlanıp duvarlarının 180 cm yüksekliğinde örülü vaziyette olduğunun belirtilmiş olmasına, sanığın 25.3.2002 tarihli celsede zabıt tutulduğunda bazı duvarların örülü olduğunu bildirmiş olması karşısında yapılmakla olan evin su basmanı tamamlanıp duvarlarının örülmeye başlanması halinde Dairemizin süreklilik kazanan uygulamasına göre sanığın eyleminin tam teşebbüs aşamasında kalacağının gözetilmemesi,

3-Kabul ve uygulamaya göre;

10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30. maddesinde değişiklik yapan 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile para cezalarında bin liranın küsurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ile sanık hakkında tayin olunan ağır para cezasındaki ve hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın atılması lüzumu,

4- Suça konu evin müsaderesi ile ilgili olarak bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş O Yer C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 15.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA