kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2003/626 E., 2003/1118 K.

IZRAR

İLLİYET BAĞI

 

“ÖZET”

TCK’NUN 516/2 MADDESİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN SANIK TARAFINDAN, IZRAR AMACINA YÖNELİK VE IZRAR SONUCU İLE NEDENSELLİK BAĞI BULUNAN BİR KİŞİYE KARŞI ŞİDDET KULLANIMININ SÖZ KONUSU OLMASI VEYA IZRAR EYLEMİNİN TCK’NUN 493. MADDESİNİN 1. VEYA 2. FIKRALARINDA BELİRTİLEN ARAÇLARDAN BİRİ İLE İŞLENMESİ GEREKİR. DAVA KONUSU OLAYDA HER İKİ DURUMUN DA SÖZ KONUSU OLMAMASI NEDENİYLE SANIK HAKKINDA TCK’NUN 516/İLK MADDESİ YERİNE, TCK’NUN 516/2 MADDESİNİN UYGULANMASI YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Izrar, geceleyin konut dokunulmazlığını bozmak ve müessir fiil suçlarından sanık Tuncer’in yapılan yargılaması sonucunda; hükümlülüğüne ilişkin (Sivas Birinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 1.4.2002 gün ve 2000/115 Esas, 2002/260 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenmiş olduğundan, dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımın bozma isteyen tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

1- Sanık hakkında müşteki ile müşteki sanıklara müessir fiil ve konut dokunulmazlığını bozmak suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün istem gibi (ONANMASINA);

2- Katılan Abdullah’a yönelik müessir fiile eksik teşebbüs suçundan verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanık hakkında, söz konusu suçtan açılmış bir kamu davası bulunmadığı ve CMUK’nun 259. maddesinde öngörülen biçimde bir işlem de yapılmadığı halde, yazılı biçimde hüküm kurulması;

3- Izrar suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Temel ceza belirlenirken uygulanan kanun maddesinin, hüküm bölümünde, TCK’nun 516/2. maddesi yerine TCK.nun 561/2. maddesi olarak gösterilmesi, mahallinde düzeltilebilir maddi hata kabul edilmiştir.

a) TCK’nun 561/2 maddesinin uygulanabilmesi için, sanık tarafından ızrar amacına yönelik ve ızrar sonucu ile nedensellik bağı bulunan bir kişiye karşı şiddet kullanımının söz konusu olması veya ızrar eyleminin TCK.’nın 493. maddesinin 1. veya 2. fıkralarında belirtilen araçlardan biri ile işlenmesi gerekmekte olup; dava konusu olayda, her iki durumun da söz konusu olmaması karşısında; sanık hakkında TCK.’nın 516/ilk maddesi yerine, TCK.’nın 516/2. maddesinden yazılı biçimde hüküm kurulması;

b) TCK’nun 81/1 .maddesinin uygulanması sırasında, yeterli ve yasal gerekçe gösterilmeksizin, azami hadden ceza arttırımı yapılması;

c) Sanık hakkında bu suçtan verilen ağır para cezalarının TCK.’nın 72. maddesi uyarınca toplanmaması;

d) Kabule göre; sanığın, ek savunması alınmaksızın, iddianamede belirtilmeyen TCK.nun 516/2. maddesinden mahkumiyetine hükmedilmesi suretiyle, CMUK.’nun 258. maddesine muhalefet edilmesi;

Yasaya aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 4.3.2003 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA