kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2005/9993 E., 2008/16444 K.

CEZA EHLİYETİ

YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ

 

“ÖZET”

ONBİR YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK HAKKINDA HUKUK MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIP, SANIĞIN YAŞI DÜZELTTİRİLMEDEN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YAPILAMAZ.

“İçtihat Metni”

Kaçakçılık suçundan sanık Ramazan hakkında yapılan duruşma sonunda: Kamu davasının 4926 sayılı Kanun’un 34. maddesi gereğince ortadan kaldırılmasına ve müsadereye dair (Erciş Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.05.2004 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, katılan vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen 11.07.2005 tarihli tebiiğnamesiyle Daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı tarafından getirtilen nüfus kayıt örneğine göre, sanık kayden 01.10.1992 doğumlu olup, suç tarihinde onbir yaşını bitirmediği halde, alınan Sağlık Kurulu raporuna göre onbeş yaşında olduğundan bahisle kamu davası açılmıştır.

Suç tarihinde yürürlükte bulunan;

2253 sayılı Yasa’nın 11. maddesi “Fiili işlediği zaman onbir yaşını bitirmemiş olanlar hakkında kovuşturma yapılamaz ve ceza verilemez.”

765 sayılı TCK’nın 53. maddesi “Fiili işlediği zamanda onbir yaşını bitirmemiş olanlar hakkında takibat yapılamaz ve ceza verilemez.”

Hükümlerini içermektedir.

Kural olarak yaş düzeltme davası Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde hukuk mahkemelerinde açılır. Yargılamanın süratle sonuçlandırılabilmesi bakımından CMUK’nın 255/son madde fıkrasında bu kurala istisna getirilerek, “Ceza mahkemelerinde son tahkikat esnasında suçtan zarar görenlerle maznunların yaşlarında ceza hükümleri bakımından lüzum görülecek tashihlerin Nüfus Kanunu’ndaki usule göre icrası ceza mahkemesine aittir. Bu babda verilecek karar esas hükümle birlikte temyiz olunabilir.” hükmü öngörülmüş ise de, madde metninde açıkça yazılı olduğu gibi bu istisna, kovuşturma evresinde ortaya çıkacak hallerle sınırlı tutulmuştur.

Bu açıklamalar karşısında;

Sanık hakkında dava koşulunun gerçekleşmediği ve ceza mahkemesinde yaş düzeltme olanağının da bulunmadığı, onbir yaşını bitirmeyen sanık için hukuk mahkemelerinde dava açılıp, yaşı düzelttirilmeden soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağı gözetilerek, yargılamanın durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin (BOZULMASINA), 09.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA