kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2003/816 E., 2003/1258 K.

FİKRİ İÇTİMA

 

“ÖZET”

TEMEL CEZANIN TCK.NUN 451. MADDESİNCE TESPİTİNDE, YASANIN 79. MADDESİ DE GÖZETİLEREK, ÖLÜM OLAYI GERÇEKLEŞMİŞ OLSAYDI TCK.NUN 450/10, 62. MADDELERİNCE VERİLMESİ ZORUNLU BULUNAN ASGARİ YİRMİ YIL AĞIR HAPSİN ALTINA DÜŞÜNÜLMEYECEĞİ NORMLAR DENGESİ VE CEZA MUADELETİ (DENKLİĞİ) GEREĞİ OLDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

İradesinden hariç gayri melhuz esbabın inzimamı suretiyle Ramazan’ın kangütme saiki ile ölümüne sebebiyet vermekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Erdal’ın yapılan yargılaması sonunda; Hükümlülüğüne ve diğer sanık Kasım’ın üzerine atılı suçtan beraatine ilişkin (Diyarbakır Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 25.10.2002 gün ve 23/309 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık Erdal ve müdahil tarafından istenilmiş, sanık duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; sanığın duruşmaya müdafi göndermemesi nedeniyle duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi,

1) Müdahiller vekilinin sanık Kasım’la ilgili olup yasak silah taşımaktan beraate ilişkin olan hükmü temyize yetkisi olmadığından bu hüküm temyiz davası dışında tutulmuştur.

2) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Erdal’ın adam öldürme ve yasak silah taşıma suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşum biçimi ve yarattığı etki itibariyle 25.7.2000 tarihinde vukubulan olayın 19.4.2000 günü vukubulan hadiseden kaynaklanmış kangütme saikini ortadan kaldırmaya yeterli olmadığı değerlendirilerek suç niteliği tayin, yaşa ve takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip kısmen kabul ve kısmen reddedilmiş, sanık Kasım’ın müsnet suçları işlediğine dair mahkumiyetine yeter kanıt elde edilememekle beraatine hükmedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Erdal müdafiinin vasfa ve tahrikin varlığına, müdahil vekilinin sanık Erdal yönünden TCY.nın 451. maddesi koşullarının bulunmadığına, sanık Kasım yönünden de sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle sanık Kasım’ın beraatine ilişin hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),

3) Sanık Erdal’ın adam öldürme suçuyla ilgili uygulamada;

Sanık Erdal tarafından kangütme saikiyle ve öldürme kastıyla yapıldı anlaşılan silah atışlarıyla üç isabet alan ancak yaralarının öldürücü nitelik taşımamasına rağmen gayrimenkul biçimde tedavide gecikme ve hatalar sonucu ölen Ramazan’ın, maruz kaldığı eylemin gerek otopsi raporu ve gerekse Adli Tıp mütalaası itibariyle TCY.nın 450/10. maddesi şevkiyle 451. maddi sine mümas sayılmasında isabetsizlik yoksa da;

Temel cezanın TCY.nın 451. maddesince tesbitinde, Yasanın 79. maddesi de gözetilerek, ölüm gerçekleşmemiş olsaydı TCY.nın 450/10, 62. maddelerince verilmesi zorunlu bulunan asgari yirmi yıl ağır hapsin altına düşülemeyeceğinin normlar dengesi ve ceza muadeleti gereği olduğu gözetilmeyerek bu konuda süreklilik kazanmış Dairemiz içtihatlarına da aykırı biçimde 1 yıl temel ceza tertibi suretiyle sanığa eksik ceza tayini,

Yasaya aykırı bulunmak ve müdahil vekilinin bu yöne ilişkin temyizi isabetli görülmekle sanığın irtibatlı hükümlerinin tebliğnamedeki onama düşüncesine aykırı biçimde (BOZULMASINA), 4.6.2003 gününde oybirliği ile kara verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA