kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2000/6568 E., 2000/6447 K.

EKSİK KALKIŞMA

HIRSIZLIK

 

“ÖZET”

1- SANIĞIN, MÜŞTEKİNİN OTOSUNDA BULUNMASI GEREKLİ OLMAYAN BİR PAKET SİGARAYI ALDIKTAN SONRA MÜŞTEKİ TARAFINDAN FARKEDİLİNCE KAÇTIĞI, İHBAR ÜZERİNE, OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİBİNİN YAPTIĞI ARAŞTIRMA SONUCU, YAKINDAKİ TELEFON KULÜBESİ İÇİNDE YAKALANDIĞININ ANLAŞILMASI KARŞISINDA EYLEMİN TAMAMLANDIĞI VE TCK.NUN 491/İLK MADDESİNE UYAN SUÇUN OLUŞTUĞU GÖZETİLMELİDİR. 2- KABULE GÖRE DE: HAKKINDA TCK.NUN 55/3 MADDESİ UYGULANAN SANIĞA HÜKMOLUNAN KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN, 647 SAYILIKANUNUN 4. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN PARA CEZASINA VEYA TEDBİRLERDEN BİRİSİNE ÇEVRİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞUNUN DÜŞÜNÜLMEMESİ, USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlıktan sanık Hilmi hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine dair (Sinop Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 05/11/1998 tarihli hükmün temyizen tetkiki sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 31/07/2000 tarihli tebliğname ile 11/08/2000 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın müştekinin otosunda bulunması gerekli olmayan bir paket sigarayı aldıktan sonra müşteki tarafından farkedilince kaçtığı, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibinin yaptığı araştırma sonucu yakındaki telefon kulübesi içinde yakalandığının anlaşılması karşısında; eylemin tamamlandığı ve TCK.nun 491/ilk maddesine uyan suçun oluştuğu gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması,

2- 11/03/1980 doğumlu olan sanığın suç tarihinde 18 yaşını bitirdiği gözetilmeden hakkında TCK.nun 55/3. maddesinin uygulanması,

3- Suç tarihindeki ekonomik koşullara, paranın satınalma gücüne ve yerleşmiş uygulamalara göre bir paket sigaranın değerinin pek hafif olduğunun gözetilmemesi,

4- Kabule göre de;

a)- Suçun eksik teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edildiği halde sanık lehine TCK.nun 522. maddesinin pek hafif değere ilişkin hükmünün uygulanmaması,

b)- Hakkında TCK.nun 55/3. maddesi uygulanan sanığa hükmolunan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın 647 sayılı Kanununun 4. maddesinde öngörülen para cezasına veya tedbirlerden birisine çevrilmesinin zorunlu olduğunun düşünülmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Hilmi’nin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle kısmen istem gibi (BOZULMASINA), ceza süresi bakımından kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 26/09/2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA