kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/8501 E., 2002/9268 K.

213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK

DEFTER VE BELGELERİ GİZLEMEK

İLLİYET BAĞI

VERGİ ZİYAI

 

“ÖZET”

DEFTER VE BELGELERİ GİZLEMEK SUÇUNUN OLUŞMASINDA SOYUT VERGİ ZİYAININ YETERLİ BULUNDUĞU, GERÇEK VERGİ ZIYAI ARANMAYACAĞI GÖZETİLEREK, GEREKLİ ARAŞTIRMA YAPILMALI, SUÇ VE SUÇLU ARASINDAKİ İLLİYET BAĞI VE TEMSİL YETKİSİNİN BÖLÜŞÜMÜNDEKİ AĞIRLIK VE SINIRLAR BELİRLENMELİ SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

DAVA : 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanık Nihat’ın yapılan yargılanması sonunda: Beraatine dair ( Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi )nden verilen 19.4.2001 gün ve 1999/775 Esas, 2001/558 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 7.6.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 213 sayılı Kanunun 341. maddesinin 1. fıkrasında vergi ziyaı, mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi olarak tanımlandığı, son fıkrasında ise verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veya haksız iadenin geri alınmasının ceza uygulamasına mani teşkil etmeyeceğinin öngörüldüğü ve esasen dairemizin süreklilik gösteren içtihatları ve Ceza Genel Kurulunun 22.5.2001 gün ve 99/114, 12.6.2001 gün ve 117/119 sayılı kararlarında açıklandığı üzere, defter ve belgeleri gizlemek suçunun oluşmasında soyut ( mefruz ) vergi ziyaının yeterli bulunduğu, gerçek vergi ziyaı aranmayacağı gözetilerek, TTK.nun 540/1 -2 ve 541. maddeleri uyarınca şirket idare ve temsilcisinin kim olduğu şirket ana sözleşmesi getirtilip ticaret sicil memurluğundan da sorularak tespiti, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.12.1990 gün ve 312/340 sayılı kararı dikkate alınarak suç ve suçlu arasındaki illiyet bağı ve temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken, vergi kaybı oluşmadığından bahisle beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi CMUK.nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 21.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA