kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2003/4223 E., 2003/19084 K.

3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

KARŞILIKSIZ ÇEK

YASAL SÜRE

 

“ÖZET”

1 ) 8.3.2003 TARİHİNDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 4814 SAYILI YASA’NIN GEÇİCİ 2. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN 3 AYLIK YASAL SÜRE BEKLENİP BU SÜRE İÇİNDE ÇEK TUTARININ VEYA KARŞILIKSIZ KALAN KISMININ %10 TAZMİNATI VE 3167 SAYILI YASANIN 16/A MADDESİNE GÖRE HESAPLANACAK GECİKME FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDEYİP ÖDEMEDİĞİ VE 8. MADDESİNE GÖRE DÜZELTME HAKKINI KULLANARAK HAMİLİN ZARARINI KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞI ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKİR. 2 ) 4814 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİ AMİR HÜKMÜ UYARINCA ANILAN YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRAKİ İLK DURUŞMAYA GELMEYEN ŞİKAYETÇİYE SONRAKİ OTURUMDA HAZIR BULUNMASI VEYA BİR VEKİL İLE KENDİNİ TEMSİL ETTİRMESİ DURUŞMAYA GELMEDİĞİ VEYA VEKİLDE GÖNDERMEDİĞİ TAKDİRDE ŞİKAYETTEN VAZGEÇMİŞ SAYILACAĞI HUSUSUNDA USULÜNE UYGUN DAVETİYE ÇIKARILARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

DAVA : 3167 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık Mehmet’in yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin ( Yozgat Asliye Ceza Mahkemesi )nden verilen 26.3.2003 gün ve 2002/37 esas, 2003/124 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 16.6.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : 1- 8.3.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 4814 sayılı Yasa’nın geçici 2. maddesinde öngörülen 3 aylık yasal süre beklenip bu süre içinde çek tutarının veya karşılıksız kalan kısmının %10 tazminatı ve 3167 sayılı Yasanın 16/a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte ödeyip ödemediği ve 8. maddesine göre düzeltme hakkını kullanarak hamilin zararını karşılayıp karşılamadığı araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine sözü edilen yasal süre beklenmeden ve eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi,

2- 4814 sayılı Yasanın geçici 1. maddesi amir hükmü uyarınca anılan yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk duruşmaya gelmeyen şikayetçiye sonraki oturumda hazır bulunması veya bir vekil ile kendini temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği veya vekilde göndermediği takdirde şikayetten vazgeçmiş sayılacağı hususunda usulüne uygun davetiye çıkarılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, başka yönleri incelenmeksizin hükmün istem gibi ( BOZULMASINA ), 22.9.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA